Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Achievement
Addon براي کلاس Mage
Addons - Paladin
Addons Shaman
Audio & Video
Lich King Raid 10 player
Lich King Raid 25 player
Map & Minimap
آموزش Arena
آموزش pet
آموزش wow پچ Legion
ادونس macro
اموزش ساخت Jeeves
ایتم fun
تاکتیک icc 25 Normal
داستان wow
دانلود اپلیکیشن
نمودار

آموزش world of warcraft

 

مجموعه Macroهای کاربردی و مفید برای Mage

Cancelaura BoP

/cancelaura blessing of protection

Counterspell Arena 1

/stopcasting
/cancelaura Ice Block
/cast [target=arena1] Counterspell

Counterspell Arena 2

/stopcasting
/cancelaura Ice Block
/cast [target=arena2] Counterspell

Counterspell Arena 3

/stopcasting
/cancelaura Ice Block
/cast [target=arena3] Counterspell

Counterspell Focus

حتی اگر شما یک arena 1/2/3 دارید ، بازهم داشتن این ماکرو فوکوس بسیار مفید است زیرا این پتانسیل را دارد که سریعتر بتوانید از آنهایی که به بازی تمرکز دارند سریعتر استفاده کنید.

/cast [target=focus] Counterspell

Fire – Fire Blast Focus

این یک ماکرو عالی برای از بین بردن توتم زمینی است. اگر می بینید که در هنگام ریختن پلی مورف ، توتم زمینی ظاهر می شود ، در واقع می توانید بازیگران میانی پلی مورفfire blast را ریخته و زمین را از بین ببرید و پلی مورف شما فرود خواهد آمد.

/cast [target=focus] fire blast

Frost – Frostbolt + Cancelaura Iceblock

ماکرو اولیه frostbolt به شما اجازه می دهد تا از بست frostbolt خود برای لغو بلوک یخ خود استفاده کنید.

/cast Frostbolt
/cancelaura Ice Block

Frost – Ice Lance Focus

این یک ماکرو عالی برای از بین بردن توتم زمینی است.

/cast [target=focus] Ice lance

Frost – Ice Nova

این ماکرو از استفاده شما از ice nova,  بدون هدف جلوگیری می کند.

#showtooltip Ice Nova
/use [harm,nodead]Ice Nova

Ice Block

/cast !Ice Block

Polymorph Arena 1

/cast [target=arena1] polymorph

Polymorph Arena 2

/cast [target=arena2] polymorph

Polymorph Arena 3

/cast [target=arena3] polymorph

Polymorph Focus

 

حتی اگر شما یک arena 1/2/3 دارید ، بازهم داشتن این ماکرو فوکوس بسیار مفید است زیرا این پتانسیل را دارد که سریعتر بتوانید از آنهایی که به بازی تمرکز دارند سریعتر استفاده کنید.

/cast [target=focus] Polymorph

Spellsteal Focus

/cast [target=focus] Spellsteal

Stopcasting

/stopcasting

Temporal Shield

این ماکرو به شما امکان می دهد تا بدون هیچ گونه سختی در راست کلیک کردن روی دکمه خاموش ، temporal shield خود را به راحتی لغو کنید

#showtooltip Temporal Shield
/cancelaura Temporal Shield

Flamestrike فوری 

#show Flamestrike
/cast Presence of Mind
/cast Flamestrike

Living Bomb و FireBall

/castsequence reset=12/target/combat Living Bomb, Fireball, Fireball, Fireball, Fireball

Pyroblast یا FireBall

این Macro اگر Combat نباشید Pyroblast را میزند (به عنوان ضربه شروع کننده جنگ) و در غیر این صورت fireball را میزند

/cast [nocombat] Pyroblast; Fireball