آموزش کامل کردن quest پیت hunter نژاد night elf

 

Night Elf :
1- شما میتوانید هر 2 دقیقه 1 بار برای هر مدت که بخواهید در یک نقطه ناپدید بمانید
2- شما 2% احتمال دارید که Spell های Natural رو نخورید
3- شما 2% احتمال دارید که ضربات Melee یا Range رو نخورید
4- شما وقتی مرده اید سرعت بیشتری از سایر Race ها دارید و میتوانید روی آب راه بروید

به ترتیب کوئست هایی که انجام میدیم :

  1. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_NightElf_Male.gifhttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_NightElf_Female.gif http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_hunter.png [10] The Hunter’s Path
  2. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_NightElf_Male.gifhttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_NightElf_Female.gif http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_hunter.png [10] Taming the Beast
  3. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_NightElf_Male.gifhttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_NightElf_Female.gif http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_hunter.png [10] Taming the Beast
  4. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_NightElf_Male.gifhttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_NightElf_Female.gif http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_hunter.png [10] Taming the Beast
  5. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_NightElf_Male.gifhttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_NightElf_Female.gif http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_hunter.png [10] Training the Beast

 

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/3x3x5.ir-06.jpg
http://3x3x5.ir/dl/2020/02/3x3x5.ir-92111.jpg
http://3x3x5.ir/dl/2020/02/3x3x5.ir-33.jpg
http://3x3x5.ir/dl/2020/02/3x3x5.ir-252.jpg
http://3x3x5.ir/dl/2020/02/3x3x5.ir-52.jpg
http://3x3x5.ir/dl/2020/02/3x3x5.ir-50.jpg
http://3x3x5.ir/dl/2020/02/3x3x5.ir-1.jpg
http://3x3x5.ir/dl/2020/02/3x3x5.ir-950.jpg
http://3x3x5.ir/dl/2020/02/3x3x5.ir-56.jpg
http://3x3x5.ir/dl/2020/02/3x3x5.ir-7.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/3x3x5.ir-1-.jpg

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید