آموزش World Of Warcraft

آموزش گرفتن اچیومنت Respect Your Elders

 

Respect Your Elders

آموزش گرفتن اچیومنت Respect Your Elders

Elder Nadox را در حالت هیرویک در Ahn’kahet: The Old Kingdom شکست دهید ، بدون كشته شدن هیچ کدوم از نگهبانانه Ahn’kahar

در زیر هم میتونید نحوه ی گرفتن این اچیومنت رو در حالت هیرویک ببینید.

 

 تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید