آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

آموزش quest های Netherwing Ledge

 

که با زدن qeust های اینجا میتونید مانت زیبای Reins of the Purple Netherwing Drake رو بگیرید.

Qeust هارو خودم زدم و عکس از مراحل گرفتم که با هم تصاویر از انجام دادن quest های این منطقه و این rep رو ببینیم.

کوئست هایی که با هم انجام میدیم به ترتیب :

 1. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15.png [70] Kindness
 2. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15.png [70] Seek Out Neltharaku
 3. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15.png [70] Neltharaku’s Tale
 4. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15.png [70] Infiltrating Dragonmaw Fortress
 5. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15.png [70] To Netherwing Ledge!
 6. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15.png [70] The Force of Neltharaku
 7. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15.png [70G] Karynaku
 8. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15.png [70G] Zuluhed the Whacked
 9. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15.png [70] Ally of the Netherwing

 

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : Kindness

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-3.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-9.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-11.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-12.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-13.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-14.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-15.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-16.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-17.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-18.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-19.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-20.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-21.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-22.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-23.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-24.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-25.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-26.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-27.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-28.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-29.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-30.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-31.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-32.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-33.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-34.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-35.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-36.jpg

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : Karynaku

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-37.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-38.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-39.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-40.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-41.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-42.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-43.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-44.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-45.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-46.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-47.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-48.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-49.jpg

 

 

 • توجه : برای اینکه کوئست In Service of the Illidari رو بده، شما باید trine مانتتون 280% باشه.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-50.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-51.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-52.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-53.jpg

 

 

 • یه نکته ریز : تا وقتی Reputation Netherwing رو کامل نکردید و rep اینجا Exalted نشدید شاپی که مانت بتونید ازش بخرید روی شما باز نمیشه ، همینجور که از تصویر مشخص هست من به خودم Reputation Netherwing رو دادم.

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-54.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-55.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-56.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-57.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-58.jpg

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید