آموزش quest های Netherwing Ledge

 

که با زدن qeust های اینجا میتونید مانت زیبای  Reins of the Purple Netherwing Drake
رو بگیرید.

Qeust هارو خودم زدم و عکس از مراحل گرفتم که با هم تصاویر از انجام دادن quest های این منطقه و این rep رو ببینیم.

کوئست هایی که با هم انجام میدیم به ترتیب :

  1. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png [70] Kindness
  2. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png [70] Seek Out Neltharaku
  3. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png [70] Neltharaku’s Tale
  4. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png [70] Infiltrating Dragonmaw Fortress
  5. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png [70] To Netherwing Ledge!
  6. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png [70] The Force of Neltharaku
  7. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png [70G] Karynaku
  8. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png [70G] Zuluhed the Whacked
  9. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png [70] Ally of the Netherwing

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-3.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-9.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-11.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-12.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-13.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-14.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-15.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-16.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-17.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-18.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-19.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-20.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-21.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-22.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-23.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-24.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-25.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-26.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-27.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-28.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-29.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-30.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-31.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-32.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-33.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-34.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-35.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-36.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-37.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-38.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-39.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-40.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-41.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-42.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-43.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-44.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-45.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-46.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-47.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-48.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-49.jpg

 

توجه : برای اینکه این کوئست رو بده به شما باید trine  مانت شما 280% باشه

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-50.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-51.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-52.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-53.jpg

 

یه نکته ریز : تا وقتی Reputation Netherwing رو کامل نکردید و rep  اینجا Exalted نشدید شاپی که مانت بتونید ازش بخرید روی شما باز نمیشه ، همینجور که از تصویر مشخص هست من به خودم  rep Netherwing رو دادم.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-54.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-55.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-56.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-57.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Netherwing-Ledge-58.jpg

 

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید