آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

ادامه اموزش انجام دادن quest های Shaman Aliance

 

ادامه اموزش انجام دادن quest های Shaman Aliance

واسه سنگین نشدن صفحه و راحتی شما ادامه رو در زیر ببینید

به ترتیب کوئست های زیر رو انجام میدیم:

 1. [10] Call of Fire
 2. [11] Call of Fire
 3. [12] Call of Fire
 4. [12] Call of Fire
 5. [12] Call of Fire
 6. [12] Call of Fire
 7. [12] Call of Fire

 

 

 

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : Call of Fire پارت ششم

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-35.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-36.jpg

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : Call of Water پارت اول

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-37.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-38.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-39.jpg

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : Call of Water پارت دوم

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-40.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-41.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-42.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-43.jpg

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : Call of Water پارت سوم

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-44.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-45.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-46.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-47.jpg

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : Call of Water پارت چهارم

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-48.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-49.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-50.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-51.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-52.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-53.jpg

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : Call of Water پارت پنجم

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-54.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-55.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-56.jpg

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : Call of Air پارت اول

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-57.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-58.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-59.jpg

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : Call of Air پارت دوم

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-60.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-61.jpg

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : Call of Air پارت سوم

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-62.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-63.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-64.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-65.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-66.jpg

 

 

تکمیل کوئست هایی که تا الان رفتیم و ترکیب ایتم کوئست ها و در نتیجه ساخت Totem of the Earthen Ring :

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-67.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-68.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-69.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-70.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-71.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-72.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-73.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Shaman-Aliance-74.jpg

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید