آموزش World Of Warcraft

ادامه اموزش انجام دادن quest های Shaman Horde

 

ادامه اموزش انجام دادن quest های Shaman Horde

واسه سنگین نشدن صفحه و راحتی شما ادامه رو در زیر ببینید

به ترتیب کوئست های زیر رو انجام میدیم:

 1.   [10] Call of Fire
 2.   [11] Call of Fire
 3.   [12] Call of Fire
 4.   [13] Call of Fire
 5.   [13] Call of Fire

 

 1.   [20] Call of Water
 2.   [20] Call of Water
 3.   [20] Call of Water
 4.   [20] Call of Water
 5.   [20] Call of Water
 6.   [20] Call of Water

 

Call of Earth برای نژاد : Tauren

Call of Earth برای نژاد :  Orc , Troll

 1.   [20] Call of Air

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-41.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-42.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-43.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-44.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-45.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-46.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-47.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-48.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-49.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-50.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-51.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-52.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-53.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-54.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-55.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-56.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-57.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-58.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-59.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-60.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-61.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-62.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-63.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-64.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-65.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-66.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-67.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-68.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-69.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-70.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-71.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-72.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-73.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-74.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-75.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-76.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-77.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-78.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-79.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-shaman-Horde-80.jpg

 

 

و تمام

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید