آموزش World Of Warcraft

ادامه اموزش انجام دادن quest های Warlock Alliance

 

ادامه اموزش انجام دادن quest های Warlock Alliance

واسه سنگین نشدن صفحه و راحتی شما ادامه رو در زیر ببینید

کوئست هایی که به ترتیب انجام میدیم :

Summon Voidwalker Quest (Level 10) :

 Human / Gnome :

 1.   Ironforge : Gakin’s Summons
 2.   Stormwind : Gakin’s Summons
 3.    The Slaughtered Lamb
 4.    Surena Caledon
 5.    The Binding

 

Summon Succubus Quest (Level 20) :

 Human / Gnome :

 1.    Gakin’s Summons
 2.    Devourer of Souls
 3.    Heartswood
 4.    The Binding

 

Summon Felhunter Quest (Level 30) :

 Human / Gnome :

 1.    Seeking Strahad
 2.    Tome of the Cabal
 3.    Tome of the Cabal
 4.    Tome of the Cabal
 5.    The Binding

 

Infernal Demon Quest (Level 50) :

 1.    What Niby Commands
 2.    Flawless Fel Essence
 3.    Kroshius’ Infernal Core

 

Doomguard Pet Quest (Level 60) :

 1.    The Prison’s Bindings
 2.    The Prison’s Casing
 3.    Suppression

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-44.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-45.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-46.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-47.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-48.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-49.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-50.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-51.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-52.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-53.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-54.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-55.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-56.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-57.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-58.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-59.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-60.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-61.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-62.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-63.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-64.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-65.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-66.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-67.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-68.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-69.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-70.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-71.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-72.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-73.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-74.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-75.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-76.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-77.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-78.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-79.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-80.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-81.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-82.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-83.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-84.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-85.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-86.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-87.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-88.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-89.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-90.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-91.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-92.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-93.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-94.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-95.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-96.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-97.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-98.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-99.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-100.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-101.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-102.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-103.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-104.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-105.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-106.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-107.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-108.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-109.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-110.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-111.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-112.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-113.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-114.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-115.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-116.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-117.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-118.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-119.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-120.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-121.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-122.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-123.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-124.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-125.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-126.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-127.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-128.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-129.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-130.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-131.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-132.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-133.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-134.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-135.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-136.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-137.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-138.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-139.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-140.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-141.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-142.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Warlock-Alliance-143.jpg

 

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید