آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

ادامه اموزش انجام دادن quest های Warlock Horde

 

ادامه اموزش انجام دادن quest های Warlock Horde

واسه سنگین نشدن صفحه و راحتی شما ادامه رو در زیر ببینید

کوئست هایی که به ترتیب انجام میدیم :

Summon Voidwalker Quest (Level 10) :

Undead :

 1.   Halgar’s Summon
 2.   Creature of the Void
 3.   The Binding

Orc :

 1.   Gan’rul’s Summons
 2.   Creature of the Void
 3.   The Binding

 

Summon Succubus Quest (Level 20) :

Undead :

 1.   Devourer of Soul
 2.   Hearts of the Pure
 3.   The Binding

Orc :

 1.   Devourer of Souls
 2.   Blind Cazul
 3.   News of Dogran
 4.   News of Dogran
 5.   Ken’zigla’s Draught
 6.   Dogran’s Captivity
 7.   Love’s Gift
 8.   The Binding

 

Summon Felhunter Quest (Level 30) :

Undead و Orc :

 1.   Seeking Strahad
 2.   Tome of the Cabal
 3.   Tome of the Cabal
 4.   Tome of the Cabal
 5.   The Binding

 

Infernal Demon Quest (Level 50) :

 1.   What Niby Commands
 2.   Flawless Fel Essence
 3.   Kroshius’ Infernal Core

 

Doomguard Pet Quest (Level 60) :

 1.   The Prison’s Bindings
 2.   The Prison’s Casing
 3.   Suppression

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-25.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-26.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-27.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-28.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-29.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-30.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-31.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-32.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-33.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-34.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-35.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-36.jpg

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : The Binding

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-37.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-38.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-39.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-40.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-41.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-42.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-43.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-44.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-45.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-46.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-47.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-48.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-49.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-50.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-53.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-54.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-55.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-56.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-57.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-58.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-59.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-60.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-61.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-62.jpg

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : The Binding

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-63.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-64.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-65.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-66.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-70.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-71.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-72.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-73.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-74.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-75.jpg

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : The Binding

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-76.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-77.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-78.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-79.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-80.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-81.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-82.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-83.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-84.jpg

 

 

و تمام اگه سوالی دارید زیر همین پست بگید.

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید