ادامه اموزش انجام دادن Questsهای Raven lord

 

ادامه اموزش انجام دادن Questsهای Raven lord

کوئست هایی که انجام میدیم به ترتیب :

 1. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Morthis Whisperwing
 2. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Ward of Wakening
 3. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Waking the Sleeper
 4. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] No Mere Dream
 5. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Return to Morthis Whisperwing
 6. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] To the Evergrove
 7. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Book of the Raven
 8. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Eyes in the Sky
 9. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] To Catch A Sparrowhawk
 10. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Raven Stones
 11. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Eagle’s Essence
 12. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Falcon’s Essence
 13. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] The Hawk’s Essence
 14. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Return to Cenarion Refuge
 15. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Chasing the Moonstone
 16. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70D] Vanquish the Raven God
 17. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_druid.png [70] Eternal Vigilance

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-45.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-46.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-47.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-48.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-49.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-50.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-51.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-52.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-53.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-54.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-55.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-56.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-57.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-58.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-59.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-60.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-61.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-62.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-63.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-64.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-65.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-66.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-67.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-68.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-69.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-70.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-71.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-72.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-73.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-74.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-75.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-76.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-77.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-78.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-79.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-80.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-81.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-82.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-83.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-84.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-85.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-86.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-87.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-88.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-89.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-90.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-91.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-92.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-93.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-94.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-95.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-96.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-97.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-98.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-99.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-100.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-101.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-102.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-103.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Raven-lord-104.jpg

 

 

در مورد این پست اگه سوالی داشتید در قسمت نظرات بیان کنید.

مطالب زیر را هم ببینید

6 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید