ادامه اموزش Quest های Battered Hilt alliance

 

ادامه اموزش Quest های Battered Hilt alliance

ادامه تصاویر رو با هم ببینیم.

کوئست ها رو به ترتیب زیر انجام میدیم:

 1. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80] The Battered Hilt
 2. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80] What The Dragons Know
 3. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png [80] The Sunreaver Planhttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [80] The Silver Covenant’s Scheme
 4. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80] A Suitable Disguise
 5. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png [80] A Meeting With The Magisterhttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [80] An Audience With The Arcanist
 6. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png [80] Return To Caladis Brightspearhttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [80] Return To Myralion Sunblaze
 7. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80D] Reforging The Sword
 8. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80D] Tempering The Blade
 9. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80D] The Halls Of Reflection
 10. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80] Journey To The Sunwell
 11. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80] Thalorien Dawnseeker
 12. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80] The Purification of Quel’Delar
 13. One of:
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png [80] A Victory For The Silver Covenant (sword)
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png [80] A Victory For The Silver Covenant (mace)
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [80] A Victory For The Sunreavers (sword)
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_BloodElf_Male.pnghttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_BloodElf_Female.png [80] A Victory For The Sunreavers (sword, blood elf)
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [80] A Victory For The Sunreavers (mace)
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_BloodElf_Male.pnghttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_BloodElf_Female.png [80] A Victory For The Sunreavers (mace, blood elf)

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-23.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-24.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-25.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-26.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-27.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-28.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-29.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-30.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-31.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-32.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-33.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-34.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-35.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-36.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-37.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-38.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-39.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-40.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-41.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-42.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-43.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-44.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-45.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-46.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-47.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-48.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-49.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-50.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-51.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-52.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-53.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-54.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-55.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-56.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-57.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-58.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-59.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-60.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-61.jpg

 

 

اگه در این مورد و این پست سوالی دارید توی قسمت نظرات بگید.

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید