ادامه اموزش Quest های Battered Hilt horde 

 

ادامه اموزش Quest های Battered Hilt horde 

با هم ادامه کوئست ها رو ببینیم.

کوئست ها رو به ترتیب زیر انجام میدیم:

 1. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80] The Battered Hilt
 2. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80] What The Dragons Know
 3. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png [80] The Sunreaver Planhttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [80] The Silver Covenant’s Scheme
 4. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80] A Suitable Disguise
 5. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png [80] A Meeting With The Magisterhttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [80] An Audience With The Arcanist
 6. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png [80] Return To Caladis Brightspearhttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [80] Return To Myralion Sunblaze
 7. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80D] Reforging The Sword
 8. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80D] Tempering The Blade
 9. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80D] The Halls Of Reflection
 10. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80] Journey To The Sunwell
 11. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80] Thalorien Dawnseeker
 12. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80] The Purification of Quel’Delar
 13. One of:
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png [80] A Victory For The Silver Covenant (sword)
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png [80] A Victory For The Silver Covenant (mace)
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [80] A Victory For The Sunreavers (sword)
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_BloodElf_Male.pnghttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_BloodElf_Female.png [80] A Victory For The Sunreavers (sword, blood elf)
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [80] A Victory For The Sunreavers (mace)
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_BloodElf_Male.pnghttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_BloodElf_Female.png [80] A Victory For The Sunreavers (mace, blood elf)

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-28.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-29.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-30.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-31.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-32.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-33.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-34.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-35.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-36.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-37.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-38.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-39.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-40.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-41.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-42.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-43.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-44.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-45.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-46.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-47.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-48.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-49.jpghttps://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-50.jpg

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-50.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-51.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-52.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-53.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-54.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-55.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-56.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-57.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-58.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-59.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-60.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-61.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-62.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-63.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-64.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-65.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-66.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-67.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-68.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-69.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-70.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-71.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-72.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-73.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-horde-74.jpg

 

 

اگه در مورد این پست سوالی دارید توی نظرات زیر همین پست بگید.

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید