ادامه تصاویر quest های ebon_blade

 

واسه سنگین نشدن صفحه و راحتی شما ادامه رو در زیر ببینید

ادامه تصاویر quest های ebon_blade

کوئست هایی که باید انجام بدیم :

 1. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80] It’s All Fun and Games
 2. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] I Have an Idea, But First…
 3. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Free Your Mind
 4. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80] If He Cannot Be Turned
 5. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80] The Shadow Vault
 6. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] The Duke
 7. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Honor Challenge
 8. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Shadow Vault Decree
 9. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Get the Key
 10. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Let the Baron Know
 1. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Parting Gifts
 2. Complete all of the following:
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] From Whence They Came
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] An Undead’s Best Friend
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Honor is for the Weak
 3. Complete both of the following:
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Seeds of Chaos
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Amidst the Confusion
 4. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Vereth the Cunning
 5. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] New Recruit
 6. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] The Vile Hold
 7. Complete all of the following:
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Generosity Abounds
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Matchmaker
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Stunning View
 8. Complete all of the following:
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80G5] The Rider of the Unholy
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80G5] The Rider of Frost
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80G5] The Rider of Blood
 9. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80G5] The Fate of Bloodbane
 1. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] To the Rise with all Due Haste!
 2. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] The Story Thus Far…
  Optional daily side quests:

  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80 Daily] Intelligence Gathering
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80 Daily] From Their Corpses, Rise!
 3. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Blood in the Water
 4. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] You’ll Need a Gryphon
 5. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80 Daily] No Fly Zone

 

 

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/21-8.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/22-8.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/23-8.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/24-8.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/27-8.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/28-8.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/29-8.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/30-8.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/31-8.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/32-8.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/33-8.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/34-8.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/35-8.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/36-8.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/37-7.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/38-7.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/39-7.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/40-7.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/41-7.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/42-7.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/43-6.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/44-6.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/45-6.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/46-6.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/47-6.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/48-5.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/49-5.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/50-5.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/51-6.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/52-6.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/53-6.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/54-6.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/55-6.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/56-6.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/57-6.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/58-6.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/59-6.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/60-6.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/61-6.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/62-6.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/63-6.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/64-6.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/65-6.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/66-6.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/67-5.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/68-5.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/69-5.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/70-5.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/71-5.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/72-5.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/73-5.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/74-5.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/75-5.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/76-5.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/77-5.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/78-5.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/79-5.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/80-5.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/81-4.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/82-4.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/83-4.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/02/84-4.jpg

اگه سوالی بود بپرسید.

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید