آموزش World Of Warcraft

ادامه تصاویر quest های sons of hodir

 

ادامه تصاویر quest های sons of hodir

Daily Quests : با Friendly کردن Rep شما هر روز می توانید دیلی هارو بزنید این ها توسط همه ی دشمنان در Storm Peaks دراپ می شود  و با انجام این کوئست ها در اخر شما می توانید ماموت و Enchant Shoulder رو خریداری کنید

تصاویر از انجام تک به تک مراحل quest این منطقه و rep رو با هم ببینیم.

کوئست هایی که انجام میدیم به ترتیب :

 1. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [79] They Took Our Men!
 2. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [78] Leave No Goblin Behind
 3. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [79] The Crone’s Bargain
 4. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [79] Mildred the Cruel
 5. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [79] Discipline
 6. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [79] Examples to be Made
 7. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [79] A Certain Prisoner
 8. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [79] A Change of Scenery
 9. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Is That Your Goblin?
 10. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] The Hyldsmeet
 11. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Taking on All Challengers
 12. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] You’ll Need a Bear
 13. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Going Bearback
 14. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Cold Hearted
 15. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Deemed Worthy
 16. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Making a Harness
 17. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] The Last of Her Kind
 18. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] The Warm-Up
 19. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Into the Pit
 20. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [79] Prepare for Glory
 21. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Lok’lira’s Parting Gift
 22. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] The Drakkensryd
 23. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Sibling Rivalry
 24. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Mending Fences (+28,600 The Sons of Hodir)
 25. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] The Refiner’s Fire
 26. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] A Spark of Hope (+28,600 The Sons of Hodir)
 27. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Forging an Alliance (+325 The Sons of Hodir)
  Mandatory side quest:

  1. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] You Can’t Miss Him (+75 The Sons of Hodir)
  2. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Battling the Elements (+75 The Sons of Hodir)
   • Prerequisite for daily:
   •  https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80 Daily] Hot and Cold (+455 The Sons of Hodir)
 28. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] A New Beginning
 29. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Veranus
 30. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Territorial Trespass
 31. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Krolmir, Hammer of Storms (+455 The Sons of Hodir)
  Mandatory side quests:

  1. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Jormuttar is Soo Fat… (+325 The Sons of Hodir)
  2. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] In Memoriam (+325 The Sons of Hodir)
  3. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] A Monument to the Fallen (+75 The Sons of Hodir)
 32. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] The Terrace of the Makers
 33. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] The Earthen Oathhttps://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] Loken’s Lackeys
 34. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80] The Reckoning
 35. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80D] Stormherald Eljrrin (optional)
 36. https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80D] Whatever it Takes! (+650 The Sons of Hodir) & https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Neutral_15-1.png [80D] Diametrically Opposed

 

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : Cold Hearted

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-52.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-53.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-54.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-55.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-56.jpg

 

 • این کوئست رو شما میبایست ادد های تارگت منو بکشید و ایتم مورد نظر در کوئست رو بردارید.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-57.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-58.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-59.jpg

 

 • برای انجام این کوئست فقط کافیه اددهای تارگت من رو بکشید.
 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : The Slithering Darkness

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-60.jpg

 

 

 • برای انجام این The Last of Her Kind : یه خرس توی غار خوابیده به راحتی سوار بشید و بییاد جایی که این کوئست رو گرفتید.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-61.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-62.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-63.jpg

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : The Warm-Up

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-64.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-65.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-66.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-67.jpg

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : Into the Pit

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-68.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-69.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-70.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-71.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-72.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-73.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-74.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-75.jpg

 

 

 • با پرت کردن ایتم کوئست که شبیه به نیزه هست روی مانت مورد نظر سوار میشید و سپس ادد روی مانت رو بکشید.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-76.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-77.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-78.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-79.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-80.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-81.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-82.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-83.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-84.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-85.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-86.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-87.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-88.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-89.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-90.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-91.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-92.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-93.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-94.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-95.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-96.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-97.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-98.jpg

 

 

 • توجه : بعد از اینکه به این قسمت رسیدید دیگه لازم نیست کوئست بزنید و ساعت ها وقت صرف کنید فقط کافیه ایتم Relic of Ulduar رو دراپ کنید و به همین شاپ تحویل بدید و در کمترین زمان Exalted بشید.
 • نکته : امکان باگ شدن با این روش هست که شما در زمان های آتی شاب رو نتونید ببینید چون میبایست حتما کوئست اخر رو انجام بدید.

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-99.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-100.jpg

 

 

 • برای دراپ ایتم Relic of Ulduar شما میبایست توی منطقه ای که من در تصویر زیر هستم بییاد و اددهای تارگت منو بکشید.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/11/Quest-sons-of-hodir-200.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-101.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-102.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-103.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-104.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-105.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-106.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-107.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-108.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-109.jpg

 

 

 • بعد از اینکه به این قسمت رسیدید دیگه لازم نیست کوئست بزنید و ساعت ها وقت صرف کنید فقط کافیه ایتم Relic of Ulduar رو دراپ کنید و به همین شاپ تحویل بدید و در کمترین زمان Exalted بشید.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-110.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-111.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-112.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-113.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-114.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-115.jpg

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : spy hunter

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-116.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-117.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-118.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-119.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-120.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-121.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-122.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-123.jpg

 

 

 • برای انجام این کوئست هم ایتم کوئست در کیف هیروتون رو مثل تصاویر زیر use کنید تا ادد ظاهر بشه و سپس باید اون رو بکشید.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-124.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-125.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-126.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-127.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-128.jpg

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : In Memoriam

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-129.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-130.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-131.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-132.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-133.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-134.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-135.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-136.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-137.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-138.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-139.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-140.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-141-edit.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-142-edit.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-143-edit.jpg

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-144.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-145.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-146.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-147.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-148.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-149.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-150.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-151.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-152.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-153.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-154.jpg

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : Veranus

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-155.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-156.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-157.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-158.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-159.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-160.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-161.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-162.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-163.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-164.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-165.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-166.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-167.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-168.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-169.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-170.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-sons-of-hodir-171.jpg

 

اگه سوالی در مورد این اموزش دارید زیر همین پست بگید.

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید