ادامه تصاویر quest هیرو کلاس WARLOCK

 

ادامه تصاویر quest هیرو کلاس WARLOCK

واسه سنگین نشدن صفحه و راحتی شما ادامه رو در زیر ببینید

 

کوئست هایی که به ترتیب انجام میدیم :

  1. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_warlock.png [35] Knowledge of the Orb of Orahil or http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_warlock.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15.png [35] Knowledge of the Orb of Orahil or http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_warlock.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15.png [35] Knowledge of the Orb of Orahil or http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_warlock.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15.png [35] Knowledge of the Orb of Orahil
  2. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_warlock.png [40] Fragments of the Orb of Orahil
  3. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_warlock.png [40] Shard of an Infernal or http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_warlock.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png [40] Shard of a Felhound
  4. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_warlock.png [40G] Cleansing of the Orb of Orahil
  5. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_warlock.png [40] Returning the Cleansed Orb
  6. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_warlock.png [40] The Completed Orb of Noh’Orahil or http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_warlock.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png [40] The Completed Orb of Dar’Orahil

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-25.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-26.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-27.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-28.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-29.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-30.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-31.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-32.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-33.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-34.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-35.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-36.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-37.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-38.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-39.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-40.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-41.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-42.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-43.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-44.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-45.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-46.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-47.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-48.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-49.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-50.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-51.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-52.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-53.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-54.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-55.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-56.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-57.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-58.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-59.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-60.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-61.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-62.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-63.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-64.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-65.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-66.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-67.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-68.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-69.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-70.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-71.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-72.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-73.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-74.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-75.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-76.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-77.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-78.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-79.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-80.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-81.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-82.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-83.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-Quest-Warlock-84.jpg

 

 

 

و تمام اگه سوالی دارید زیر همین پست بگید.

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید