ادامه تصاویر quest هیرو questهای sons of hodir

 

ادامه تصاویر quest هیرو questهای sons of hodir

کوئست هایی که انجام میدیم به ترتیب :

 1. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [79] They Took Our Men!
  • Side quest: http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [79] Equipment Recovery
 2. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [78] Leave No Goblin Behind
 3. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [79] The Crone’s Bargain
 4. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [79] Mildred the Cruel
 5. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [79] Discipline
 6. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [79] Examples to be Made
 7. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [79] A Certain Prisoner
 8. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [79] A Change of Scenery
 9. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Is That Your Goblin?
 10. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] The Hyldsmeet
 11. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Taking on All Challengers
  • Prerequisite for daily: http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80 Daily] Defending Your Title
 12. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] You’ll Need a Bear
 13. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Going Bearback
 14. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Cold Hearted
 15. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Deemed Worthy
 16. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Making a Harness
 17. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] The Last of Her Kind
  • Side quest: http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] The Slithering Darkness
 18. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] The Warm-Up
 19. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Into the Pit
  • Prerequisite for daily: http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80 Daily] Back to the Pit
 20. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [79] Prepare for Glory
 21. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Lok’lira’s Parting Gift
 22. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] The Drakkensryd
  • Prerequisite for daily: http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [79 Daily] Maintaining Discipline
 23. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Sibling Rivalry
 24. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Mending Fences (+28,600 The Sons of Hodir)
 25. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] The Refiner’s Fire
 26. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] A Spark of Hope (+28,600 The Sons of Hodir)
 27. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Forging an Alliance (+325 The Sons of Hodir)
  Mandatory side quest:

  1. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] You Can’t Miss Him (+75 The Sons of Hodir)
  2. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Battling the Elements (+75 The Sons of Hodir)
   • Prerequisite for daily: http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80 Daily] Hot and Cold (+455 The Sons of Hodir)
 28. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] A New Beginning
 29. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Veranus
 30. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Territorial Trespass
 31. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Krolmir, Hammer of Storms (+455 The Sons of Hodir)
  Mandatory side quests:

  1. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Jormuttar is Soo Fat… (+325 The Sons of Hodir)
  2. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] In Memoriam (+325 The Sons of Hodir)
  3. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] A Monument to the Fallen (+75 The Sons of Hodir)
   • Prerequisite for daily: http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80 Daily] Blowing Hodir’s Horn (+455 The Sons of Hodir)
 32. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] The Terrace of the Makers
 33. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] The Earthen Oathhttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] Loken’s Lackeys
 34. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80] The Reckoning
 35. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80D] Stormherald Eljrrin (optional)
 36. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80D] Whatever it Takes! (+650 The Sons of Hodir) & http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [80D] Diametrically Opposed

 

 

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/31.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/32.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/33.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/34.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/35.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/36.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/37.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/38.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/39.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/40.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/41.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/42.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/43.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/44.jpg

 

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/45.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/46.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/47.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/48.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/49.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/50.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/51.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/52.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/53.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/54.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/55.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/56.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/57.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/58.jpg

 

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/59.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/71.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/72.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/73.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/74.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/75.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/76.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/77.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/78.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/79.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/80.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/81.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/82.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/83.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/84.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/85.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/86.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/87.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/88.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/89.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/90.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/91.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/92.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/93.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/94.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/95.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/96.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/97.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/98.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/99.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/100.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/101.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/102.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/103.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/104.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/105.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/106.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/107.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/108.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/109.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/110.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/111.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/112.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/113.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/114.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/115.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/116.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/117.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/118.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/119.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/120.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/121.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/122.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/124.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/125.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/126.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/127.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/128.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/129.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/130.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/131.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/132.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/133.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/134.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/135.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/136.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/137.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/138.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/139.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/140.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/141.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/142.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/143.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/144.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/145.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/146.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/147.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/148.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/149.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/150.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/151.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/152.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/153.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/154.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/155.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/156.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/157.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/158.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/159.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/160.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/161.jpg

http://3x3x5.ir/dl/2020/04/162.jpg

 

اگه سوالی در مورد این اموزش دارید زیر همین پست بگید.

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *