اموزش انجام دادن quest های Death knight

 

در صورتی که یک هیرو لول 55 در اکانت شما وجود داشته باشد به راحتی می توانید یک کاراکتر جدید Death Knight لول 55 از هر ریسی بسازید. به محض اینکه شما وارد بازی می شوید و یک سری کویست طراحی شده است تا با قابلیت های جدید هیرو خود آشنا شوید.

همانطور که در پست های قبل گفتم من خودم شخصا کوئست ها رو انجام دادم و از مراحل بازی و انجام کوئست ها عکس گرفتم که با هم تصاویر رو ببینیم .

کوئست هایی که انجام میدیم به ترتیب :

 1. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] In Service of The Lich King
 2. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] The Emblazoned Runeblade
 3. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] Runeforging: Preparation For Battle
 4. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] The Endless Hunger
 5. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] The Eye Of Acherus
 6. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] Death Comes From On High
 7. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] The Might of The Scourge
 8. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] Report to Scourge Commander Thalanor
 9. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] The Scarlet Harvest
 10. Complete all of:
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] If Chaos Drives, Let Suffering Hold The Reins
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] Tonight We Dine in Havenshire
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] Death’s Challenge
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] Abandoned Mail
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] Grand Theft Palomino
   • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] Into The Realm of Shadows
 11. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] Gothik the Harvester
 12. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] The Gift That Keeps On Giving
 13. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] An Attack Of Opportunity
 14. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] Massacre At Light’s Point
 15. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] Victory At Death’s Breach!
 16. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] The Will Of The Lich King
  • Side quest: http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png [55] The Power of Blood, Frost And Unholy
 17. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] The Crypt of Remembrance
  • Side chain:
   1. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] The Plaguebringer’s Request
   2. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] Noth’s Special Brew
   3. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] More Skulls For Brew (repeatable)
 18. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] Nowhere To Run and Nowhere To Hidehttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png [55] Lambs To The Slaughter
 19. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] How To Win Friends And Influence Enemies
 20. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] Behind Scarlet Lines
 21. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] The Path Of The Righteous Crusaderhttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png [55] Brothers In Death
 22. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] Bloody Breakout
 23. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] A Cry For Vengeance!
 24. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] A Special Surprise
 25. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] A Sort Of Homecoming
 26. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] Ambush At The Overlook
 27. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] A Meeting With Fate
 28. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] The Scarlet Onslaught Emerges
 29. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] Scarlet Armies Approach…
 30. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] The Scarlet Apocalypse
 31. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] An End To All Things…
 32. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] The Lich King’s Command
 33. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [55] The Light of Dawn
 34. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [8] Taking Back Acherus
 35. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [8] The Battle For The Ebon Hold
 36. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png [8] Where Kings Walk or http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_deathknight.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15.png [8] Saurfang’s Blessing

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-3.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-9.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-11.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-12.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-13.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-14.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-15.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-16.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-17.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-18.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-19.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-20.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-21.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-22.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-23.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-24.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-25.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-26.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-27.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-28.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-29.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-30.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-31.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-32.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-33.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-34.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-35.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-36.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-37.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-38.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-39.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-40.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-41.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-42.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-43.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-44.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-45.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-46.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-47.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-48.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-49.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-50.jpg

 

 

واسه سنگین نشدن صفحه و راحتی شما ادامه رو در زیر ببینید

ادامه تصاویر quest هیرو Death knight

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید