اموزش انجام دادن quest های warrior alliance

 

Human :
1- Spirit شما 3% بیشتر از سایر Race ها است
2- شما 10% بیشتر از سایر Race ها Reputation دریافت میکنید
3- Expertise شما وقتی Sword به دست بگیرید 3 تا بیشتر از سایر Race ها است
4- هر 2 دقیقه 1 بار میتوانید Hero خود را از Debuff هایی که کنترل Hero رو از شما میگیرند پاک کنید
5- شما راحت تر از سایر Race ها توانایی دیدن Hero هایی که ناپدید هستند رو دارید

با هم عکس از مراحل انجام quest هیرو warrior رو ببینیم

به ترتیب کوئست هایی که انجام میدیم :

 1. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_warrior.png [10] A Warrior’s Training
 2. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_warrior.png [10] Bartleby the Drunk
 3. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_warrior.png [10] Beat Bartleby
 4. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ui-charactercreate-classes_warrior.png [10] Bartleby’s Mug
 • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [30] The Islander
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [30] The Affray
   • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [30] The Windwatcher
    • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [40] Cyclonian
     • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Neutral_15-1.png [40G] The Summoning

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-warrior-alliance-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-warrior-alliance-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-warrior-alliance-3.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-warrior-alliance-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-warrior-alliance-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-warrior-alliance-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-warrior-alliance-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-warrior-alliance-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-warrior-alliance-9.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-warrior-alliance-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-warrior-alliance-11.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-warrior-alliance-12.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Quest-warrior-alliance-13.jpg

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید