آموزش World Of Warcraft

اموزش انجام دادن Questsهای Argent Tournament

 

Questsهای Tournament در منطقه Northrend – Icecrown – Argent Tournament Grounds  واقع شده که بعد از exalted شدن جوایز و پاداش هایی از جمله امکان خرید مانت و تبرد و غیره برای شما در دسترس قرار میگیرد کوئست های این منطقه به صورت روزانه و daili رست میشه اما من چون وقت نبود و سری میخواستم انجام بدم بعضی کوئست ها رو come کردم تا بتونم کوئست روزهای ایندم رو الان برم ولی کلا تفاوتی نداره و نمیکنه

بریم برای دیدن کوئست های این منطقه البته ما به این کوئست ها میگیم quest toc و اسم دقیق Argent Tournament هست

فقط یه نکته : من با نژاد blood elf کوئست ها رو انجام دادم شما اگه با نژادی غیر از این بخواهید انجام بدید یه چندتا کوئست نه چندان سخت فرق داره

کوئست هایی که انجام میدیم به ترتیب : برای Horde

 1. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] The Argent Tournament
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] Mastery Of Melee
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] Mastery Of The Charge
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] Mastery Of The Shield-Breaker
 2. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] Up To The Challenge
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80 Daily] A Blade Fit For a Champion -or- The Edge Of Winter -or- A Worthy Weapon
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80 Daily] Training In The Field
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80 Daily] Learning The Reins
 3. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] The Aspirant’s Challenge
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/IconSmall_BloodElf_Male.pnghttps://3x3x5.ir/dl/2021/07/IconSmall_BloodElf_Female.png[80] A Valiant Of Silvermoon
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/IconSmall_Undead_Male.gifhttps://3x3x5.ir/dl/2021/07/IconSmall_Undead_Female.gif[80] A Valiant Of Undercity
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/IconSmall_Orc_Male.gifhttps://3x3x5.ir/dl/2021/07/IconSmall_Orc_Female.gif[80] A Valiant Of Orgrimmar
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/IconSmall_Tauren_Male.gifhttps://3x3x5.ir/dl/2021/07/IconSmall_Tauren_Female.gif[80] A Valiant Of Thunder Bluff
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png https://3x3x5.ir/dl/2021/07/IconSmall_Troll_Male.gifhttps://3x3x5.ir/dl/2021/07/IconSmall_Troll_Female.gif[80] A Valiant Of Sen’jin
 4. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] The Valiant’s Charge
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80 Daily] A Blade Fit For A Champion -or- The Edge Of Winter -or- A Worthy Weapon
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80 Daily] A Valiant’s Field Training
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80 Daily] The Grand Melee
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80 Daily] At The Enemy’s Gates
 5. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] The Valiant’s Challenge
 6. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] A Champion Rises

After completing “https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] The Valiant’s Challenge

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] Valiant Of Silvermoon
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] Valiant Of Undercity
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] Valiant Of Orgrimmar
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] Valiant Of Thunder Bluff
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Horde_15-1.png [80] Valiant Of Sen’jin

کوئست هایی که انجام میدیم به ترتیب : برای Alliance

 1. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] The Argent Tournament
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] Mastery Of Melee
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] Mastery Of The Charge
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] Mastery Of The Shield-Breaker
 2. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] Up To The Challenge
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80 Daily] A Blade Fit For a Champion -or- The Edge Of Winter -or- A Worthy Weapon
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80 Daily] Training In The Field
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80 Daily] Learning The Reins
 3. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] The Aspirant’s Challenge
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] A Valiant of the Exodar
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] A Valiant of Ironforge
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] A Valiant of Gnomeregan
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] A Valiant of Stormwind
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] A Valiant of Darnassus
 4. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] The Valiant’s Charge
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80 Daily] A Blade Fit For a Champion -or- The Edge Of Winter -or- A Worthy Weapon
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80 Daily] A Valiant’s Field Training
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80 Daily] The Grand Melee
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80 Daily] At The Enemy’s Gates
 5. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] The Valiant’s Challenge
 6. https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] A Champion Rises

After completing “https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] The Valiant’s Challenge

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] Valiant Of The Exodar
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] Valiant Of Ironforge
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] Valiant Of Gnomeregan
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] Valiant Of Stormwind
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/07/Alliance_15-1.png [80] Valiant Of Darnassus

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-3.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-5.jpg

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-9.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-11.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-12.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-13.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-14.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-15.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-16.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-17.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-18.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-19.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-20.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-21.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-22.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-23.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-24.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-25.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-26.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-27.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-28.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-29.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-30.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-31.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-32.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-33.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-34.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-35.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-36.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-37.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-38.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-39.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Argent-Tournament-Quest-40.jpg

 

 

واسه سنگین نشدن صفحه و راحتی شما ادامه رو در زیر ببینید

part 2: ادامه تصاویر Questsهای Argent Tournament

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید