آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

اموزش Quest های Battered Hilt alliance

 

در مورد تاریخچه Battered Hilt و sword اون در پست مشابه همین به اسم اموزش Quest های Battered Hilt horde گفتم و با هم از انجام کوئست ها دیدن کردیم در اینجا هم اموزش برای نژاد alliance میزارم

با هم از مراحل انجام کوئست ها Battered Hilt و عکس های در این زمینه ببینیم.

کوئست ها رو به ترتیب زیر انجام میدیم:

 1.  [80] The Battered Hilt
 2.  [80] What The Dragons Know
 3.  [80] The Sunreaver Plan [80] The Silver Covenant Scheme
 4.  [80] A Suitable Disguise
 5.  [80] A Meeting With The Magister [80] An Audience With The Arcanist
 6.  [80] Return To Caladis Brightspear [80] Return To Myralion Sunblaze
 7.  [80D] Reforging The Sword
 8.  [80D] Tempering The Blade
 9.  [80D] The Halls Of Reflection
 10.  [80] Journey To The Sunwell
 11.  [80] Thalorien Dawnseeker
 12.  [80] The Purification of Quel’delar
 13. One of:

 

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-3.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-9.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-11.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-12.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-13.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-14.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-15.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-16.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-17.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-18.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-19.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-20.jpg

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-21.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-22.jpg

 

 

برای دیدن ادامه quest ها کلیک نمایید.

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید