اموزش Quest های Battered Hilt alliance

 

در مورد تاریخچه Battered Hilt و sword  اون در پست مشابه همین به اسم اموزش Quest های Battered Hilt horde گفتم و با هم از انجام  کوئست ها دیدن کردیم در اینجا هم اموزش برای نژاد alliance میزارم

با هم از مراحل انجام کوئست ها Battered Hilt و عکس های در این زمینه ببینیم.

کوئست ها رو به ترتیب زیر انجام میدیم:

 1. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80] The Battered Hilt
 2. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80] What The Dragons Know
 3. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png [80] The Sunreaver Planhttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [80] The Silver Covenant’s Scheme
 4. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80] A Suitable Disguise
 5. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png [80] A Meeting With The Magisterhttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [80] An Audience With The Arcanist
 6. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png [80] Return To Caladis Brightspearhttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [80] Return To Myralion Sunblaze
 7. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80D] Reforging The Sword
 8. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80D] Tempering The Blade
 9. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80D] The Halls Of Reflection
 10. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80] Journey To The Sunwell
 11. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80] Thalorien Dawnseeker
 12. http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Both_15.png [80] The Purification of Quel’Delar
 13. One of:
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png [80] A Victory For The Silver Covenant (sword)
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alliance_15-1.png [80] A Victory For The Silver Covenant (mace)
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [80] A Victory For The Sunreavers (sword)
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_BloodElf_Male.pnghttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_BloodElf_Female.png [80] A Victory For The Sunreavers (sword, blood elf)
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png [80] A Victory For The Sunreavers (mace)
  • http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Horde_15-1.png http://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_BloodElf_Male.pnghttp://3x3x5.ir/dl/2021/01/IconSmall_BloodElf_Female.png [80] A Victory For The Sunreavers (mace, blood elf)

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-3.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-9.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-10.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-11.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-12.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-13.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-14.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-15.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-16.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-17.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-18.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-19.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-20.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-21.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Battered-Hilt-alliance-22.jpg

 

 

 

برای دیدن ادامه quest ها کلیک نمایید.

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید