آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم کردن Adamantite Ore

 

Adamantite Ore از رگه های Adamantite Deposit و Rich Adamantite Deposit استخراج می شود این سنگ معدنی در بیشتر مناطق اوتلند یافت می شود ، برای استخراج و mining این سنگ معدن در حالت Adamantite Deposit به حداقل مهارت استخراج 325 skill نیاز دارید و برای استخراج از سنگ Rich Adamantite Deposit به مهارت 350 skill نیاز دارید

 

 

1- Blade’s Edge Mountains

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Blades-Edge-Mountains-Adamantite-Deposit.jpg

 

2- Isle of Quel’Danas

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Isle-of-QuelDanas-Adamantite-Deposit.jpg

 

3- Nagrand

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Nagrand-Adamantite-Deposit.jpg

 

4- Netherstorm

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Netherstorm-Adamantite-Deposit.jpg

 

5- Shadowmoon Valley

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Shadowmoon-Valley-Adamantite-Deposit.jpg

 

6- Terokkar Forest

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Terokkar-Forest-Adamantite-Deposit.jpg

 

7- Zangarmarsh

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Zangarmarsh-Adamantite-Deposit.jpg

 

 

 

1- Blade’s Edge Mountains

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Blades-Edge-Mountains-Rich-Adamantite-Deposit.jpg

 

2- Nagrand

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Nagrand-Rich-Adamantite-Deposit.jpg

 

3- Netherstorm

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Netherstorm-Rich-Adamantite-Deposit.jpg

 

4- Shadowmoon Valley

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Shadowmoon-Valley-Rich-Adamantite-Deposit.jpg

 

5- Terokkar Forest

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Terokkar-Forest-Rich-Adamantite-Deposit.jpg

 

 

 

سنگ هایی که با استخراج از Adamantite Deposit دراپ میشوند :

 

موارد زیر با ، تقریباً یکسان از هر دو نوع Adamantite Deposit و Rich Adamantite Deposit دراپ میشوند:

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید