آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم کردن Adamantite Ore

 

سنگ معدن Adamantite Ore از رگه های آدامانتیت استخراج می شود که در بیشتر مناطق اوتلند یافت می شود و این سنگ از هر دو معدن both Adamantite و Rich Adamantite Deposits استخراج می شود.

برای استخراج و mining این سنگ معدن در حالت Adamantite Deposit به حداقل مهارت استخراج 325 skill نیاز دارید و برای استخراج از سنگ Rich Adamantite Deposit به مهارت 350 skill نیاز دارید و شما با هر 2 تا از Adamantite Ore میتونید Adamantite Bar رو بسازید.

1- Blade’s Edge Mountains

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Blades-Edge-Mountains-Adamantite-Deposit.jpg

 

2- Isle of Quel’Danas

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Isle-of-QuelDanas-Adamantite-Deposit.jpg

 

3- Nagrand

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Nagrand-Adamantite-Deposit.jpg

 

4- Netherstorm

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/NetherstormAdamantite-Deposit.jpg

 

5- Shadowmoon Valley

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Shadowmoon-Valley-Adamantite-Deposit.jpg

 

6- Terokkar Forest

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Terokkar-Forest-Adamantite-Deposit.jpg

 

7- Zangarmarsh

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Zangarmarsh-Adamantite-Deposit.jpg

 

سنگ هایی که با استخراج از Adamantite Deposits دراپ میشوند :

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_elemental_mote_earth01.png [Mote of Earth] (45%)
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_ore_eternium.png [Eternium Ore] (7.5%)

در هنگام استخراج Adamantite Deposits (هر یک از این دو نوع) ممکن است سنگهای زیر نیز پیدا شوند :

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_deepperidot_03.png [Deep Peridot]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_bloodgem_03.png [Blood Garnet]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_ebondraenite_03.png [Shadow Draenite]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_flamespessarite_03.png [Flame Spessarite]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_azuredraenite_03.png [Azure Moonstone]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_goldendraenite_03.png [Golden Draenite]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_livingruby_02.png [Living Ruby]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_nobletopaz_02.png [Noble Topaz]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_starofelune_02.png [Star of Elune]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_dawnstone_02.png [Dawnstone]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_nightseye_02.png [Nightseye]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_talasite_02.png [Talasite]

 

به عنوان یک ماده تشکیل دهنده

Smelting (Mining)

 • Smelt adamantite – مهارت استخراج 325

Prospecting (Jewelcrafting)

این موارد با تقریباً یکسان ، از هر دو نوع Adamantite Deposit رخ می دهد.

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_powder_adamantite.png [Adamantite Powder] (100%)
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_deepperidot_03.png [Deep Peridot]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_bloodgem_03.png [Blood Garnet]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_ebondraenite_03.png [Shadow Draenite]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_flamespessarite_03.png [Flame Spessarite]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_azuredraenite_03.png [Azure Moonstone]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_goldendraenite_03.png [Golden Draenite]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_livingruby_02.png [Living Ruby]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_nobletopaz_02.png [Noble Topaz]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_starofelune_02.png [Star of Elune]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_dawnstone_02.png [Dawnstone]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_nightseye_02.png [Nightseye]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_talasite_02.png [Talasite]

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید