آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم کردن Crystallized Fire

 

Crystallized Fire یک کالای تجاری است (trade item ) که شما با 10 عدد از این ایتم میتونید Eternal Fire رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک Eternal Fire ساخته بشه.

موجودات مختلف با مضمون  آتش در مناطق Northrend هستند که این ایتم رو دراپ میکنند ، مانند:

 1. Raging Boiler : در  Borean Tundra
 2. Seething Revenant Wailing Winds  : در  The Storm Peaks
 3. Unbound Firestorm : در  Halls of Lightning
 4. Raging Flame   : در  Wintergrasp

 

 • من مورد اخر یعنی 4 رو خودم تست کردم و تصویر زیر هم مربوط به مورد 4 است :

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Crystallized-Fire-2.jpg

 

Eternal Fire ایتمی است که در شغل ها کارامد است از جمله :

 1. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_32-1.png [Transmute: Cardinal Ruby]
 2. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_shadowspirit_01.png [Earthsiege Diamond]
 3. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_elemental_eternal_life.png [Transmute: Eternal Fire to Life]
 4. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_elemental_eternal_water.png [Transmute: Eternal Fire to Water]
 5. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_shadow_manaburn-1.png [Transmute: Eternal Might]

 

 1. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_130-1.png [Helm of Command]
 2. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_plate_12-1.png [Hellfrozen Bonegrinders]
 3. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_chain_11-2.png [Icebane Chestguard]
 4. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_33-2.png [Icebane Girdle]
 5. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_plate_08-3.png [Icebane Treads]
 6. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_26-3.png [Ornate Saronite Gauntlets]
 7. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_28.png [Plate Girdle of Righteousness]
 8. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_26-3.png [Savage Saronite Gauntlets]
 9. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_plate_06.png [Spiked Deathdealers]
 10. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_09-3.png [Vengeance Bindings]

 

 1. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_holy_greaterheal-5.png [Enchant Cloak – Superior Frost Resistance]
 2. Enchant Weapon – Icebreaker

 

 1. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_newgoggles-3.png [Charged Titanium Specs]
 2. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_weapon_rifle_06.png [Nesingwary 4000]

 

 1. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_38-1.png [Savage Titanium Band]
 2. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_38-1.png [Savage Titanium Ring]
 3. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_57-1.png [Titanium Frostguard Ring]
 4. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_55-1.png [Titanium Impact Band]
 5. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_necklace_14.png [Titanium Impact Choker]
 6. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_61-1.png [Windfire Band]

 

 1. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_13.png [Ice Striker’s Cloak]
 2. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_13-4.png [Icy Scale Belt]
 3. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_chain_11-1.png [Icy Scale Boots]
 4. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate09-1.png [Icy Scale Chestguard]
 5. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_cloth_01-1.png [Polar Boots]
 6. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_22-1.png [Polar Cord]
 7. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_cloth_08-1.png [Polar Vest]
 8. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_23-1.png [Trollwoven Girdle]
 9. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_shoulder_87.png [Trollwoven Spaulders]
 10. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_shoulder_69.png [Virulent Spaulders]

 

 1. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_ingot_titansteel_blue.png [Titansteel Bar]

 

 1. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_02-1.png [Deathchill Cloak]
 2. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_cloth_08-1.png [Glacial Robe]
 3. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_cloth_05-3.png [Glacial Slippers]
 4. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_31-2.png [Glacial Waistband]
 5. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_nature_astralrecalgroup-1.png [Sapphire Spellthread]
 6. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_fabric_spellweave.png [Spellweave]

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید