راهنمای فارم کردن Crystallized Fire

 

Crystallized Fire یک کالای تجاری است (trade item ) که شما با 10 عدد از این ایتم میتونید [Eternal Fire] رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک [Eternal Fire] ساخته بشه.

موجودات مختلف با مضمون  آتش در مناطق Northrend هستند که این ایتم رو دراپ میکنند ، مانند:

 1. Raging Boiler : در  Borean Tundra
 2. Seething Revenant یا  https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Creatureportrait_cyclone_nodebris.png  Wailing Winds  : در  The Storm Peaks
 3. Unbound Firestorm : در  Halls of Lightning
 4. Raging Flame   : در  Wintergrasp

 

من مورد اخر یعنی 4 رو خودم تست کردم و تصویر زیر هم مربوط به مورد 4 است :

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Crystallized-Fire-2.jpg

 

[Eternal Fire] ایتمی است که در شغل ها کارامد است از جمله :

Alchemy

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_32-1.png [Transmute: Cardinal Ruby]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_shadowspirit_01.png [Earthsiege Diamond]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_elemental_eternal_life.png [Transmute: Eternal Fire to Life]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_elemental_eternal_water.png [Transmute: Eternal Fire to Water]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_shadow_manaburn-1.png [Transmute: Eternal Might]

Blacksmithing

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_130-1.png [Helm of Command]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_plate_12-1.png [Hellfrozen Bonegrinders]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_chain_11-2.png [Icebane Chestguard]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_33-2.png [Icebane Girdle]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_plate_08-3.png [Icebane Treads]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_26-3.png [Ornate Saronite Gauntlets]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_28.png [Plate Girdle of Righteousness]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_26-3.png [Savage Saronite Gauntlets]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_plate_06.png [Spiked Deathdealers]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_09-3.png [Vengeance Bindings]

Enchanting

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_holy_greaterheal-5.png [Enchant Cloak – Superior Frost Resistance]
 • Enchant Weapon – Icebreaker

Engineering

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_newgoggles-3.png [Charged Titanium Specs]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_weapon_rifle_06.png [Nesingwary 4000]

Jewelcrafting

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_38-1.png [Savage Titanium Band]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_38-1.png [Savage Titanium Ring]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_57-1.png [Titanium Frostguard Ring]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_55-1.png [Titanium Impact Band]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_necklace_14.png [Titanium Impact Choker]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_61-1.png [Windfire Band]

Leatherworking

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_13.png [Ice Striker’s Cloak]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_13-4.png [Icy Scale Belt]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_chain_11-1.png [Icy Scale Boots]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate09-1.png [Icy Scale Chestguard]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_cloth_01-1.png [Polar Boots]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_22-1.png [Polar Cord]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_cloth_08-1.png [Polar Vest]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_23-1.png [Trollwoven Girdle]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_shoulder_87.png [Trollwoven Spaulders]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_shoulder_69.png [Virulent Spaulders]

Mining

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_ingot_titansteel_blue.png [Titansteel Bar]

Tailoring

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_02-1.png [Deathchill Cloak]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_cloth_08-1.png [Glacial Robe]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_cloth_05-3.png [Glacial Slippers]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_31-2.png [Glacial Waistband]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_nature_astralrecalgroup-1.png [Sapphire Spellthread]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_fabric_spellweave.png [Spellweave]

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید