راهنمای فارم کردن Crystallized Water

 

Crystallized Water یک کالای تجاری است (trade item ) که شما با 10 عدد از این ایتم میتونید [Eternal Water] رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک [Eternal Water] ساخته بشه.

یکی از راههای به دست اوردنش mining یا همون استخراج سنگ معدن های Cobalt و Rich Cobalt Deposits و Titanium Veins است اما یک راه  بهترین و سریع ترین راه اگر mining ندارید کشتن:

 1. Ice Elemental – Iceshard Elemental : در Howling Fjord
 2. Corrupted Rager – Crystalline Ice Elemental : در Dragonblight
 3. Frozen Elemental – Boiling Spirit : در Borean Tundra
 4. Aqueous Spirit :در Sholazar Basin
 5. Frozen Earth – Crazed Water Spirit : در Zul’Drak

 

من مورد اخر هم Water Revenant در wintergrasp که پیشنهاد خودم هم اول همینه و تصاویر زیر هم مربوط به دراپ ایتم از این npc است :

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Water-Revenant.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Crystallized-Water-2.jpg

 

[Eternal Water] به عنوان یک ماده تشکیل دهنده شغل ها و موارد زیر میتوان نامبرد:

Alchemy

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_shadow_manaburn.png [Transmute: Eternal Might]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_elemental_eternal_air.png [Transmute: Eternal Water to Air]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_elemental_eternal_fire.png [Transmute: Eternal Water to Fire]

Blacksmithing

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_plate_12.png [Hellfrozen Bonegrinders]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_chain_11-1.png [Icebane Chestguard]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_33-1.png [Icebane Girdle]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_plate_08-2.png [Icebane Treads]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_36-1.png [Eternal Belt Buckle]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_shoulder_92.png [Ornate Saronite Pauldrons]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_23.png [Ornate Saronite Waistguard]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_26-2.png [Righteous Gauntlets]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_plate_16-1.png [Righteous Greaves]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_shoulder_92.png [Savage Saronite Pauldrons]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_23.png [Savage Saronite Waistguard]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_plate_01.png [Treads of Destiny]

Enchanting

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_holy_greaterheal-4.png [Enchant Cloak – Superior Fire Resistance]

Engineering

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_weapon_rifle_19-1.png [Armor Plated Combat Shotgun]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_nature_lightningoverload-3.png [Gnomish Lightning Generator]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_newgoggles-2.png [Truesight Ice Blinders]

Jewelcrafting

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_38.png [Ring of Northern Tears]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_57.png [Titanium Frostguard Ring]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_necklace_35.png [Titanium Spellshock Necklace]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_63-1.png [Titanium Spellshock Ring]

Leatherworking

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_32a-1.png [Crusader’s Dragonscale Bracers]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_mail_07.png [Crusader’s Dragonscale Breastplate]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_cloth_07.png [Earthgiving Boots]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_leather_04.png [Earthgiving Legguards]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_15.png [Giantmaim Bracers]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_mail_15-1.png [Giantmaim Legguards]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_13-3.png [Icy Scale Belt]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_chain_11.png [Icy Scale Boots]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate09.png [Icy Scale Chestguard]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_14.png [Overcast Belt]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_cloth_07.png [Overcast Boots]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_07-4.png [Overcast Bracers]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_leather_14.png [Overcast Chestguard]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_02.png [Overcast Handwraps]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_09.png [Overcast Headguard]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_leather_09.png [Overcast Leggings]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_shoulder_75.png [Overcast Spaulders]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_cloth_01.png [Polar Boots]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_22.png [Polar Cord]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_cloth_08.png [Polar Vest]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_chain_13-1.png [Revenant’s Breastplate]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_chain_06-1.png [Revenant’s Treads]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_30-1.png [Seafoam Gauntlets]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_23.png [Stormhide Belt]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_104.png [Stormhide Crown]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_30-1.png [Stormhide Grips]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_chain_13-1.png [Stormhide Hauberk]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_mail_18.png [Stormhide Legguards]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_shoulder_77.png [Stormhide Shoulders]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_chain_07-1.png [Stormhide Stompers]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_15.png [Stormhide Wristguards]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_cloth_05-2.png [Windripper Boots]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_leather_03-1.png [Windripper Leggings]

Tailoring

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_cloth_08.png [Glacial Robe]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_cloth_05-2.png [Glacial Slippers]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_31-1.png [Glacial Waistband]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_02.png [Wispcloak]

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید