راهنمای فارم کردن Crystallized Shadow

 

Crystallized Shadow یک کالای تجاری است (trade item ) که شما با 10 عدد از این ایتم میتونید [Eternal Shadow] رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک [Eternal Shadow] ساخته بشه.

موجودات مختلف  در مناطق Northrend هستند که این ایتم میشه از اونها دراپ کرد ، مانند:

 1. Shadow Revenant
 2. Wandering Shadow

همچنین می توان از سنگ های معدنی مانند Rich Saronite Deposits و Saronite Deposits استخراج شود.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Eternal-Shadow-2.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Shadow-Revenant-2.jpg

 

[Eternal Shadow] ایتمی است که در شغل ها کارامد است از جمله :

Alchemy

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_33-1.png [Transmute: Ametrine]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_31-1.png [Transmute: Dreadstone]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_elemental_eternal_earth.png [Transmute: Eternal Shadow to Earth]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_elemental_eternal_life-1.png [Transmute: Eternal Shadow to Life]

Blacksmithing

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_plate_06-1.png [Battlelord’s Plate Boots]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_34.png [Belt of the Titans]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_36-2.png [Eternal Belt Buckle]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_plate_32.png [Legplates of Painful Death]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_130-2.png [Ornate Saronite Skullshield]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_chain_08-3.png [Ornate Saronite Walkers]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_130-2.png [Savage Saronite Skullshield]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_chain_08-3.png [Savage Saronite Walkers]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_61.png [Socket Gloves]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_shield_19.png [Titanium Plating]

Enchanting

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_holy_greaterheal-6.png [Enchant Cloak – Superior Nature Resistance]

Engineering

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_newgoggles-4.png [Mechanized Snow Goggles]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_newgoggles-4.png [Mechanized Snow Goggles]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_newgoggles-4.png [Mechanized Snow Goggles]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_newgoggles-4.png [Mechanized Snow Goggles]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_weapon_rifle_06-1.png [Nesingwary 4000]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_newgoggles-4.png [Visage Liquification Goggles]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_fire_bluefirenova.png [Wormhole Generator: Northrend]

Inscription

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_book_07.png [Rituals of the New Moon]

Jewelcrafting

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_ahnqiraj_06.png [Ring of Scarlet Shadows]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_14.png [Shadowmight Ring]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_55-2.png [Titanium Impact Band]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_necklace_35-1.png [Titanium Spellshock Necklace]

Leatherworking

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_leather_34.png [Bladeborn Leggings]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_23b.png [Bracers of Swift Death]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_36a.png [Bracers of Swift Death]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_37b.png [Death-Warmed Belt]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_leather_07.png [Footpads of Impending Death]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_leather01.png [Footpads of Silence]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_13-1.png [Ice Striker’s Cloak]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_plate_32.png [Knightbane Carapace]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_leather_18a.png [Knightbane Carapace]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_22-2.png [Nightshock Girdle]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_121.png [Nightshock Hood]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_23-2.png [Trollwoven Girdle]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_shoulder_87-1.png [Trollwoven Spaulders]

Mining

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_ingot_titansteel_blue-1.png [Titansteel Bar]

Tailoring

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_19.png [Cloak of Crimson Snow]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_02-2.png [Deathchill Cloak]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_fabric_ebonweave.png [Ebonweave]

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید