راهنمای فارم کردن Fel Iron Ore

 

برای استخراج و mining این سنگ معدن به حداقل مهارت استخراج 275 skill نیاز دارید که بعد از استخراج میتونید Fel Iron Bar رو بسازید.

Fel Iron Ore در سراسر اوتلند یافت می شود و به طور عمده در شبه جزیره Hellfire یافت می شود، آنها همچنین به طور معمول در Zangarmarsh ، Terokkar Forest و Nagrand یافت می شوند ، اما در جاهای دیگر ظاهر می شوند و Fel Iron Ore را می توان با ماهیگیری [Heavy Supply Crate] در Zangarmarsh نیز یافت.

1- Blade’s Edge Mountains

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Netherstorm-Fel-Iron-Deposit.jpg

 

2- Hellfire Peninsula

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Hellfire-Peninsula-Fel-Iron-Deposit.jpg

 

3- Nagrand

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Nagrand-Fel-Iron-Deposit.jpg

 

4- Netherstorm

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Blades-Edge-Mountains-Fel-Iron-Deposit.jpg

 

5- Shadowmoon Valley

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Shadowmoon-Valley-Fel-Iron-Deposit.jpg

 

6- Terokkar Forest

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Terokkar-Forest-Fel-Iron-Deposit.jpg

 

7- Zangarmarsh

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Zangarmarsh-Fel-Iron-Deposit.jpg

 

شما با استخراج کردن Fel Iron Ore سنگ هایی دیگر هم بعضی مواقع میتونید در آن استخراج کنید و کاربردی که میتونه در شغل های دیگه داشته باشه از جمله : 

در Fel Iron Veins یافت میشوند :

 • (1-4) https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_elemental_mote_fire01.png [Mote of Fire] (12%)
 • (1-4) https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_elemental_mote_earth01.png [Mote of Earth] (12%)
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_ore_eternium.png [Eternium Ore] (1.2%)

 

در هنگام استخراج Fel Iron Veins نیز ممکن است گوهرهای زیر پیدا شود. در مجموع ، یک جواهر در حدود 3٪ از زمان ظاهر می شود.

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_deepperidot_03.png [Deep Peridot]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_bloodgem_03.png [Blood Garnet]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_ebondraenite_03.png [Shadow Draenite]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_flamespessarite_03.png [Flame Spessarite]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_azuredraenite_03.png [Azure Moonstone]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_goldendraenite_03.png [Golden Draenite]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_livingruby_02.png [Living Ruby]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_nobletopaz_02.png [Noble Topaz]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_starofelune_02.png [Star of Elune]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_dawnstone_02.png [Dawnstone]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_nightseye_02.png [Nightseye]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_talasite_02.png [Talasite]

به عنوان یک ماده تشکیل دهنده

Smelting (Mining)

 • Smelt fel iron – requires mining skill 275

Prospecting (Jewelcrafting)

Fel Iron Ore را می توان توسط Jewelcrafters با مهارت 275 مورد انتظار قرار داد ، در نتیجه:

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_deepperidot_03.png [Deep Peridot]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_goldendraenite_03.png [Golden Draenite]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_flamespessarite_03.png [Flame Spessarite]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_azuredraenite_03.png [Azure Moonstone]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_bloodgem_03.png [Blood Garnet]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_ebondraenite_03.png [Shadow Draenite]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_nightseye_02.png [Nightseye]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_livingruby_02.png [Living Ruby]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_dawnstone_02.png [Dawnstone]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_talasite_02.png [Talasite]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_nobletopaz_02.png [Noble Topaz]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_starofelune_02.png [Star of Elune]

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید