آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم کردن Iron Deposit

 

Iron Deposit رو می توان در درجه اول در مناطقی یافت که حداقل سطح لول آنها 25 ، 30 ، 35 یا 40 باشد، بعد از استخراج و mining سنگ بالا شما میتوانید Iron Ore رو دراپ کنید که با هر یک از ایتم Iron Bar ساخته میشه.

1- Alterac Mountains

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Alterac-Mountains-Iron-Deposit.jpg

 

2- Arathi Highlands

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Arathi-Highlands-Iron-Deposit.jpg

 

3- Ashenvale

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Ashenvale-Iron-Deposit.jpg

 

4- Badlands

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Badlands-Iron-Deposit.jpg

 

5- Desolace

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Desolace-Iron-Deposit.jpg

 

6- Duskwood

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Duskwood-Iron-Deposit.jpg

 

7- Dustwallow Marsh

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Dustwallow-Marsh-Iron-Deposit.jpg

 

8- Feralas

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Feralas-Iron-Deposit.jpg

 

9- Hillsbrad Foothills

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Hillsbrad-Foothills-Iron-Deposit.jpg

 

10- Searing Gorge

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Searing-Gorge-Iron-Deposit.jpg

 

11- Stonetalon Mountains

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Stonetalon-Mountains-Iron-Deposit.jpg

 

12- Stranglethorn Vale

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Stranglethorn-Vale-Iron-Deposit.jpg

 

13- Swamp of Sorrows

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Swamp-of-Sorrows-Iron-Deposit.jpg

 

14- Tanaris

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Tanaris-Iron-Deposit.jpg

 

15- The Hinterlands

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/The-Hinterlands-Iron-Deposit.jpg

 

16- Thousand Needles

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Thousand-Needles-Iron-Deposit.jpg

 

17- Wetlands

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Wetlands-Iron-Deposit.jpg

 

شما با استخراج کردن Iron Deposit سنگ هایی دیگر هم بعضی مواقع میتونید در آن استخراج کنید از جمله : 

  • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_ore_iron_01.png [Iron Ore] (اگر استخراج 100 یا بیشتر باشد ، تضمین می شود)
    • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_ore_iron_nugget.png [Iron Ore Nugget] (تا حدودی)
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_stone_12.png [Heavy Stone] (مشترک)
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_misc_gem_opal_02.png [Citrine] (کمیاب)
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_misc_gem_stone_01.png [Jade] (کمیاب)
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_misc_gem_crystal_01-1.png [Lesser Moonstone] (کمیاب)
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_misc_gem_crystal_02.png [Aquamarine] (بسیار کمیاب)

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید