آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم کردن Iron Ore

 

Iron Ore رو می توان در درجه اول در مناطقی یافت که حداقل سطح لول آنها 25 ، 30 ، 35 یا 40 باشد، بعد از استخراج و mining سنگ Iron Deposit ، شما میتوانید Iron Ore رو دراپ کنید که با هر یک از این ایتم ، Iron Bar ساخته میشه.

 

1- Alterac Mountains

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Alterac-Mountains-Iron-Ore.jpg

 

2- Arathi Highlands

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Arathi-Highlands-Iron-Ore.jpg

 

3- Ashenvale

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Ashenvale-Iron-Ore.jpg

 

4- Badlands

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Badlands-Iron-Ore.jpg

 

5- Desolace

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Desolace-Iron-Ore.jpg

 

6- Duskwood

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Duskwood-Iron-Ore.jpg

 

7- Burning Steppes

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Burning-Steppes-Iron-Ore.jpg

 

8- Deadwind Pass

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Deadwind-Pass-Iron-Ore.jpg

 

9- Dustwallow Marsh

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Dustwallow-Marsh-Iron-Ore.jpg

 

10- Feralas

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Feralas-Iron-Ore.jpg

 

11- Hillsbrad Foothills

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Hillsbrad-Foothills-Iron-Ore.jpg

 

12- Loch Modan

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Loch-Modan-Iron-Ore.jpg

 

13- Mulgore

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Mulgore-Iron-Ore.jpg

 

14- Razorfen Kraul

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Razorfen-Kraul-Iron-Ore.jpg

 

15- Searing Gorge

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Searing-Gorge-Iron-Ore.jpg

 

16- Silverpine Forest

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Silverpine-Forest-Iron-Ore.jpg

 

17- Stonetalon Mountains

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Stonetalon-Mountains-Iron-Ore.jpg

 

18- Stranglethorn Vale

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Stranglethorn-Vale-Iron-Ore.jpg

 

19- Swamp of Sorrows

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Swamp-of-Sorrows-Iron-Ore.jpg

 

20- Tanaris

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Tanaris-Iron-Ore.jpg

 

21- The Barrens

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/The-Barrens-Iron-Ore.jpg

 

22- The Hinterlands

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/The-Hinterlands-Iron-Ore.jpg

 

23- Thousand Needles

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Thousand-Needles-Iron-Ore.jpg

 

24- Uldaman

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Uldaman-Iron-Ore.jpg

 

25- Western Plaguelands

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Western-Plaguelands-Iron-Ore.jpg

 

26- Westfall

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Westfall-Iron-Ore.jpg

 

27- Wetlands

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Wetlands-Iron-Ore.jpg

 

 

شما با استخراج کردن Iron Deposit سنگ هایی دیگر هم بعضی مواقع میتونید در آن استخراج کنید از جمله : 

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید