راهنمای فارم کردن Mithril Deposit

 

Mithril Deposit رو می توان در درجه اول در مناطقی یافت که حداقل سطح لول آنها 30 ، 35 یا 40 باشد، بعد از استخراج و mining سنگ بالا شما میتوانید Mithril Ore رو دراپ کنید.

و نکته بعدی اینکه شما برای استخراج و mining  این سنگ معدن به حداقل skill 150 نیاز دارید.

1- Alterac Mountains

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Alterac-Mountains-Mithril-Deposit.jpg

 

2- Arathi Highlands

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Arathi-Highlands-Mithril-Deposit.jpg

 

3- Azshara

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Azshara-Mithril-Deposit.jpg

 

4- Badlands

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Badlands-Mithril-Deposit.jpg

 

5- Blasted Lands

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Blasted-Lands-Mithril-Deposit.jpg

 

6- Burning Steppes

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Burning-Steppes-Mithril-Deposit.jpg

 

7- Desolace

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Desolace-Mithril-Deposit.jpg

 

8- Dustwallow Marsh

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Dustwallow-Marsh-Mithril-Deposit.jpg

 

9- Eastern Plaguelands

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Eastern-Plaguelands-Mithril-Deposit.jpg

 

10 – Feralas

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Feralas-Mithril-Deposit.jpg

 

11- Hillsbrad Foothills

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Hillsbrad-Foothills-Mithril-Deposit.jpg

 

12- Searing Gorge

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Searing-Gorge-Mithril-Deposit.jpg

 

13- Silithus

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Silithus-Mithril-Deposit.jpg

 

14- Stonetalon Mountains

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Stonetalon-Mountains-Mithril-Deposit.jpg

 

15- Stranglethorn Vale

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Stranglethorn-Vale-Mithril-Deposit.jpg

 

16- Swamp of Sorrows

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Swamp-of-Sorrows-Mithril-Deposit.jpg

 

17- Tanaris

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Tanaris-Mithril-Deposit.jpg

 

18- The Hinterlands

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/The-Hinterlands-Mithril-Deposit.jpg

 

19- Thousand Needles

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Thousand-Needles-Mithril-Deposit.jpg

 

20- Un’Goro Crater

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/UnGoro-Crater-Mithril-Deposit.jpg

 

21- Western Plaguelands

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Western-Plaguelands-Mithril-Deposit.jpg

 

22- Winterspring

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Winterspring-Mithril-Deposit.jpg

 

 

شما با استخراج کردن Mithril Deposit سنگ هایی دیگر هم بعضی مواقع میتونید در آن استخراج کنید از جمله : 

  • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_ore_mithril_02.png [Mithril Ore] (اگر استخراج (mining ) 150 یا بالاتر باشد ، تضمین می شود)
    • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_ore_mithril_nugget.png [Mithril Ore Nugget] (اگر استخراج 149 یا کمتر باشد; retail only)
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_stone_10.png [Solid Stone] (متداول)
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_misc_gem_crystal_02-1.png [Aquamarine] (کمیاب / بسیار کمیاب)
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_misc_gem_sapphire_03.png [Black Vitriol] (کمیاب / بسیار کمیاب)
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_misc_gem_opal_02-1.png [Citrine] (کمیاب / بسیار کمیاب)
  • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_misc_gem_ruby_02.png [Star Ruby] (کمیاب / بسیار کمیاب)

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید