آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم کردن Mithril Ore

 

Mithril Ore رو می توان در درجه اول در مناطقی یافت که حداقل سطح لول آنها 30 ، 35 یا 40 باشد، Mithril Ore از استخراج سنگ Mithril Deposit به دست مییاد و نکته بعدی اینکه شما برای استخراج و mining این سنگ معدن به حداقل skill 150 نیاز دارید.

 

1- Alterac Mountains

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Alterac-Mountains-Mithril-Deposit.jpg

 

2- Arathi Highlands

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Arathi-Highlands-Mithril-Deposit.jpg

 

3- Azshara

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Azshara-Mithril-Deposit.jpg

 

4- Badlands

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Badlands-Mithril-Deposit.jpg

 

5- Blasted Lands

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Blasted-Lands-Mithril-Deposit.jpg

 

6- Burning Steppes

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Burning-Steppes-Mithril-Deposit.jpg

 

7- Deadwind Pass

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Deadwind-Pass-Mithril-Deposit.jpg

 

8- Desolace

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Desolace-Mithril-Deposit.jpg

 

9- Dun Morogh

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Dun-Morogh-Mithril-Deposit.jpg

 

10 – Durotar

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Durotar-Mithril-Deposit.jpg

 

11- Duskwood

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Duskwood-Mithril-Deposit.jpg

 

12- Dustwallow Marsh

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Dustwallow-Marsh-Mithril-Deposit.jpg

 

13- Eastern Plaguelands

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Eastern-Plaguelands-Mithril-Deposit.jpg

 

14- Elwynn Forest

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Elwynn-Forest-Mithril-Deposit.jpg

 

15- Feralas

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Feralas-Mithril-Deposit.jpg

 

16- Hillsbrad Foothills

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Hillsbrad-Foothills-Mithril-Deposit.jpg

 

17- Loch Modan

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Loch-Modan-Mithril-Deposit.jpg

 

18- Maraudon

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Maraudon-Mithril-Deposit.jpg

 

19- Mulgore

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Mulgore-Mithril-Deposit.jpg

 

20- Searing Gorge

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Searing-Gorge-Mithril-Deposit.jpg

 

21- Silithus

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Silithus-Mithril-Deposit.jpg

 

22- Stonetalon Mountains

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Stonetalon-Mountains-Mithril-Deposit.jpg

 

 

23- Stranglethorn Vale

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Stranglethorn-Vale-Mithril-Deposit.jpg

 

24- Swamp of Sorrows

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Swamp-of-Sorrows-Mithril-Deposit.jpg

 

25- Tanaris

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Tanaris-Mithril-Deposit.jpg

 

26- The Barrens

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/The-Barrens-Mithril-Deposit.jpg

 

27- The Hinterlands

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/The-Hinterlands-Mithril-Deposit.jpg

 

28- Thousand Needles

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Thousand-Needles-Mithril-Deposit.jpg

 

 

29- Uldaman

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Uldaman-Mithril-Deposit.jpg

 

 

30- Un’Goro Crater

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/UnGoro-Crater-Mithril-Deposit.jpg

 

31- Western Plaguelands

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Western-Plaguelands-Mithril-Deposit.jpg

 

 

32- Wetlands

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Wetlands-Mithril-Deposit.jpg

 

33- Winterspring

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Winterspring-Mithril-Deposit.jpg

 

 

شما با استخراج کردن Mithril Deposit سنگ هایی دیگر هم بعضی مواقع میتونید در آن استخراج کنید از جمله : 

  • Mithril Ore  (اگر استخراج (mining ) 150 یا بالاتر باشد ، تضمین می شود)
  • Solid Stone  (متداول)
  • Aquamarine  (کمیاب / بسیار کمیاب)
  • Black Vitriol  (کمیاب / بسیار کمیاب)
  • Citrine  (کمیاب / بسیار کمیاب)
  • Star Ruby  (کمیاب / بسیار کمیاب)

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید