راهنمای فارم کردن Mote of Air

 

Mote of Air یکی از ایتم هایی هست که در Outland یافت میشه و شما با 10 عدد از این ایتم میتونید [Primal Air] رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک [Primal Air] ساخته بشه.

حالا کجا باید این ایتم رو به دست بیاریم ؟ بهترین و سریع ترین راه کشتن Storming Wind-Ripper هست که در Nagrand قرار گرفته.

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Storming-Wind-Ripper-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Mote-of-Air.jpg

 

[Primal Air] به عنوان یک ماده تشکیل دهنده موارد زیر میشه اشاره کرد :

Alchemy

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_elemental_primal_fire.png [Primal Fire]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_nature_lightningoverload-1.png [Primal Might]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_diamond_05.png [Skyfire Diamond]

Blacksmithing

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_weapon_shortblade_26.png [Felsteel Whisper Knives]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_29.png [Storm Helm]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_17.png [Swiftsteel Gloves]

Requires Swordsmithing

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_sword_1h_blacksmithing_02.png [Blazeguard]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_sword_30.png [Windforged Rapier]

Requires Axesmithing

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_axe_50.png [Lunar Crescent]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_axe_46.png [Skyforged Great Axe]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_axe_39.png [Stormforged Axe]

Requires Hammersmithing

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_mace_2h_blacksmithing_01.png [Thunder]

Requires Armorsmithing

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_chain_17.png [Nether Plate Shirt]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_chain_17.png [Stormforged Hauberk]

Engineering

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_60.png [Foreman’s Enchanted Helmet] (Goblin Engineering)
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_47.png [Gnomish Power Goggles] (Gnomish Engineering)
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_blizzcon09_graphicscard.png [Ultrasafe Transporter: Toshley’s Station] (Gnomish Engineering)
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_weapon_rifle_13.png [Gyro-Balanced Khorium Destroyer]

Leatherworking

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_03.png [Belt of the Black Eagle] (LW 375)
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_02.png [Bindings of Lightning Reflexes] (LW 375)
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_chain_07.png [Boots of the Crimson Hawk] (LW 375)
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_15.png [Cobrascale Gloves] (LW 365)
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_38.png [Cobrascale Hood] (LW 365)
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_drum_04.png [Drums of Speed] (LW 345)
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_13.png [Felstalker Belt] (LW 350)
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_14.png [Felstalker Bracers] (LW 360)
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_chain_13.png [Felstalker Breastplate] (LW 360)
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_03.png [Netherstrike Belt] (Dragonscale Leatherworking) (LW 375)
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_12.png [Netherstrike Bracers] (Dragonscale Leatherworking) (LW 375)
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate07.png [Netherstrike Breastplate] (Dragonscale Leatherworking) (LW 375)
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_cloth_07.png [Primalstorm Breastplate] (Elemental Leatherworking) (LW 375)
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate08.png [Thick Netherscale Breastplate] (LW 365)
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_03.png [Windhawk Belt] (Tribal Leatherworking) (LW 375)
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_07.png [Windhawk Bracers] (Tribal Leatherworking) (LW 375)
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_leather_01.png [Windhawk Hauberk] (Tribal Leatherworking) (LW 375)
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_leather_01.png [Windscale Hood] (LW 365)
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_15.png [Windslayer Wraps] (LW 365)
 • Windslayer Gloves

Leg-only Armor Kits

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_armorkit_21.png [Cobrahide Leg Armor] (LW 335)
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_armorkit_25.png [Nethercobra Leg Armor] (LW 365)

Tailoring

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_18.png [Vengeance Wrap]

Enchanting

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_enchant_formulasuperior_01.png [Cat’s Swiftness]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_holy_greaterheal.png [Greater Agility]

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید