راهنمای فارم کردن Mote of Fire

 

Mote of Fire یک تکه کوچک از آتش خالص است و شما با 10 عدد از این ایتم میتونید [Primal Fire] رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک [Primal Fire] ساخته بشه.

حالا کجا باید این ایتم رو به دست بیاریم ؟ بهترین و سریع ترین راه کشتن Raging Fire-Soul هست که در Nagrand قرار گرفته.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Mote-of-Fire1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Mote-of-Fire.jpg

 

Primal Fire در دستور العمل های زیر استفاده می شود:

Alchemy

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_potion_124.png [Major Fire Protection Potion]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_elemental_primal_mana.png [Transmute: Primal Fire to Mana]

Blacksmithing

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate11.png [Adamantite Breastplate]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_07-1.png [Adamantite Plate Bracers]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_30.png [Adamantite Plate Gloves]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_mace_37.png [Drakefist Hammer]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_armorkit_27.png [Felsteel Shield Spike]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_weapon_shortblade_26-1.png [Felsteel Whisper Knives]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_hammer_17.png [Lavaforged Warhammer]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_chain_16.png [Ragesteel Breastplate]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_26-1.png [Ragesteel Gloves]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_22.png [Ragesteel Helm]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_13-1.png [Red Belt of Battle]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_chain_04.png [Red Havoc Boots]

Engineering

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_enggizmos_07.png [Dimensional Ripper – Area 52]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_60-1.png [Foreman’s Reinforced Helmet]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_newgoggles.png [Gnomish Battle Goggles]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_47-1.png [Gnomish Power Goggles]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_rocketlauncher.png [Goblin Rocket Launcher]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_khoriumpowercore.png [Khorium Power Core]

Jewelcrafting

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_55.png [Blazing Eternium Band]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_rubyserpent.png [Figurine – Living Ruby Serpent]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_61.png [Khorium Inferno Band]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_necklace_36.png [Pendant of Frozen Flame]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_necklace_34.png [Pendant of Thawing]

Leatherworking

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_06.png [Blastguard Belt]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_cloth_05.png [Blastguard Boots]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_leather_05.png [Blastguard Pants]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_drum_02.png [Drums of Battle]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_29.png [Ebon Netherscale Belt]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_19.png [Ebon Netherscale Bracers]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate08-1.png [Ebon Netherscale Breastplate]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_frost_wizardmark.png [Frost Armor Kit]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate08-1.png [Golden Dragonstrike Breastplate]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_05.png [Netherdrake Gloves]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_06.png [Netherdrake Helm]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_50.png [Stylin’ Crimson Hat]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_10.png [Windstrike Gloves]

Tailoring

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_13-2.png [Belt of Blasting]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_07-2.png [Blackstrike Bracers]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_11.png [Flameheart Bracers]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_19.png [Flameheart Gloves]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_cloth_07-1.png [Flameheart Vest]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_13-2.png [Girdle of Ruination]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_fabric_felcloth_ebon.png [Shadowcloth]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_fabric_spellfire.png [Spellcloth]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_04.png [Spellfire Belt]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_19.png [Spellfire Gloves]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_cloth_02.png [Spellfire Robe]

Enchanting

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_holy_greaterheal-1.png [Spellpower]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_holy_greaterheal-1.png [Enchant Cloak – Major Resistance]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_holy_greaterheal-1.png [Enchant Shield – Resistance]

Mining

 • Fire Sunder – creates 10 Motes of Fire

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید