راهنمای فارم کردن Mote of Life

 

Mote of Life یک کالای تجاری است (trade item ) که شما با 10 عدد از این ایتم میتونید [Primal Life] رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک [Primal Life] ساخته بشه.

حالا کجا باید این ایتم رو به دست بیاریم ؟ بهترین و سریع ترین راه کشتن Starving Bog Lord هست که در Zangarmarsh قرار گرفته.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Starving-Bog-Lord.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Mote-of-Life1.jpg

 

 

[Primal Life] به عنوان یک ماده تشکیل دهنده :

Alchemy

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cauldron_nature.png [Cauldron of Major Nature Protection]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_potion_125.png [Major Holy Protection Potion]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_potion_127.png [Major Nature Protection Potion]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_lionseye_01-1.png [Mercurial Stone]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_elemental_primal_earth.png [Transmute: Primal Life to Earth]

Blacksmithing

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_06.png [Bracers of the Green Fortress]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate10.png [Earthpeace Breastplate]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_38-1.png [Oathkeeper’s Helm]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_13-1.png [Shadesteel Bracers]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_30.png [Shadesteel Girdle]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_plate_21.png [Shadesteel Greaves]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_chain_08.png [Shadesteel Sabots]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate07-2.png [Wildguard Breastplate]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_22-1.png [Wildguard Helm]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_plate_18.png [Wildguard Leggings]

Engineering

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_27.png [Nigh-Invulnerability Belt]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_zapthrottlegascollector.png [Zapthrottle Mote Extractor]

Inscription

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_ticket_tarot_furies.png [Greater Darkmoon Card]

Jewelcrafting

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_crown_01.png [Coronet of Verdant Flame]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_56.png [Khorium Band of Leaves]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_necklace_33.png [Pendant of Shadow’s End]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_necklace_31.png [Pendant of Withering]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_69.png [The Natural Ward]

Leatherworking

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_25.png [Belt of Natural Power]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_cloth_04.png [Boots of Natural Grace]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_chain_08-1.png [Boots of Shackled Souls]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_02-1.png [Bracers of Renewed Life]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_17.png [Bracers of Shackled Souls]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_drum_07.png [Drums of Restoration]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_25-1.png [Gloves of the Living Touch]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_plate_12-1.png [Greaves of Shackled Souls]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_32.png [Hood of Primal Life]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_cloth_06.png [Living Crystal Breastplate]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_13-1.png [Living Dragonscale Helm]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_26-1.png [Redeemed Soul Cinch]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_leather_05-1.png [Redeemed Soul Legguards]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_cloth_14.png [Redeemed Soul Moccasins]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_18.png [Redeemed Soul Wristguards]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_shadow_antishadow.png [Shadow Armor Kit]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_shoulder_07.png [Shoulderpads of Renewed Life]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_51.png [Stylin’ Adventure Hat]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_26-1.png [Waistguard of Shackled Souls]

Tailoring

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_05.png [Belt of the Long Road]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_16-1.png [Cloak of Arcane Evasion]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_holy_restoration.png [Golden Spellthread]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_24.png [Lifeblood Belt]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_20-1.png [Night’s End]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_fabric_moonrag_primal.png [Primal Mooncloth]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_31.png [Primal Mooncloth Belt]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_shoulder_02-1.png [Primal Mooncloth Shoulders]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_nature_lightning.png [Silver Spellthread]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_09-1.png [Soulguard Bracers]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_07.png [Soulguard Girdle]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_cloth_09.png [Soulguard Leggings]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_cloth_10.png [Soulguard Slippers]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_shoulder_25.png [Swiftheal Mantle]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_13-2.png [Swiftheal Wraps]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_11.png [White Remedy Cape]

Enchanting

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_holy_greaterheal-2.png [Superior Healing]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_holy_greaterheal-2.png [Major Healing]
 • Enchant Weapon – Major Healing

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید