آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم کردن Mote of Mana

 

Mote of Mana یکی از ایتم هایی هست که در Outland یافت میشه و شما با 10 عدد از این ایتم میتونید Primal Mana رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک Primal Mana ساخته بشه.

 • برای دراپ این ایتم ، بهترین و سریع ترین راه کشتن Mana Wraith هست که در Netherstorm قرار گرفته.

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Mana-Wraith.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Mote-of-Mana-1.jpg

 

Primal Mana در دستور العمل های زیر استفاده می شود:

 • Alchemy :
 1. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_lionseye_01.png [Mercurial Stone]
 2. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_nature_lightningoverload-2.png [Primal Might]
 3. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_potion_128.png [Major Arcane Protection Potion]
 4. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_elemental_primal_fire-1.png [Primal Fire]
 5. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cauldron_arcane.png [Cauldron of Major Arcane Protection]

 

 • Blacksmithing :
 1. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_sword_1h_blacksmithing_01.png [Fireguard]
 2. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_11.png [Khorium Belt]
 3. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_plate_04.png [Khorium Pants]
 4. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_08.png [Helm of the Stalwart Defender]
 5. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_chain_01.png [Khorium Boots]
 6. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate16.png [Bulwark of Kings]
 7. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_mace_2h_blacksmithing_02.png [Deep Thunder]
 8. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_axe_51.png [Mooncleaver]
 9. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_chain_17-1.png [Twisting Nether Plate Shirt]

 

 • Enchanting:
 1. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_holy_greaterheal-2.png [PvP Power]
 2. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_holy_greaterheal-2.png [Major Spellpower]

 

 • Engineering:
 1. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_supersappercharge-1.png [Super Sapper Charge]
 2. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_60-2.png [Foreman’s Enchanted Helmet]

 

 • Jewelcrafting:
 1. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_necklace_32.png [Pendant of the Null Rune]
 2. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_68.png [Ring of Arcane Shielding]
 3. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_63.png [Arcane Khorium Band]
 4. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_crown_02.png [Circlet of Arcane Might]
 5. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_jadeowl.png [Figurine – Talasite Owl]

 

 • Leatherworking:
 1. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_armorkit_22.png [Magister’s Armor Kit]
 2. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_15.png [Netherfury Belt]
 3. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_plate_12.png [Netherfury Leggings]
 4. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_shadow_sealofkings.png [Arcane Armor Kit]
 5. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_cloth_03.png [Enchanted Clefthoof Boots]
 6. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_17-1.png [Enchanted Clefthoof Gloves]
 7. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_leather_21.png [Enchanted Clefthoof Leggings]
 8. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_chain_06.png [Enchanted Felscale Boots]
 9. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_15-1.png [Enchanted Felscale Gloves]
 10. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_mail_15.png [Enchanted Felscale Leggings]
 11. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_chain_06.png [Netherfury Boots]
 12. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_chain_02.png [Earthen Netherscale Boots]
 13. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_13.png [Living Dragonscale Helm]
 14. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_05-1.png [Netherdrake Gloves]
 15. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_06-1.png [Netherdrake Helm]
 16. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_29-1.png [Windscale Hood]
 17. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_03-1.png [Netherstrike Belt]
 18. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_12-1.png [Netherstrike Bracers]
 19. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate07-1.png [Netherstrike Breastplate]

 

 • Tailoring:
 1. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_fabric_spellfire-1.png [Spellcloth]
 2. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_nature_astralrecal.png [Mystic Spellthread]
 3. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_nature_astralrecalgroup.png [Runic Spellthread]
 4. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_16.png [Cloak of Arcane Evasion]
 5. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_20.png [Cloak of the Black Void]
 6. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_26.png [Black Belt of Knowledge]
 7. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_16.png [Manaweave Cloak]
 8. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_13.png [Bracers of Nimble Thought]
 9. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_shoulder_02.png [Mantle of Nimble Thought]
 10. https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_cloth_04.png [Primal Mooncloth Robe]

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید