راهنمای فارم کردن Mote of Mana

 

Mote of Mana یکی از ایتم هایی هست که در Outland یافت میشه و شما با 10 عدد از این ایتم میتونید [Primal Mana] رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک [Primal Mana] ساخته بشه.

برای دراپ این ایتم ، بهترین و سریع ترین راه کشتن Mana Wraith هست که در Netherstorm قرار گرفته.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Mana-Wraith.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Mote-of-Mana-1.jpg

 

[Primal Mana] در دستور العمل های زیر استفاده می شود:

Alchemy

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_gem_lionseye_01.png [Mercurial Stone]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_nature_lightningoverload-2.png [Primal Might]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_potion_128.png [Major Arcane Protection Potion]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_elemental_primal_fire-1.png [Primal Fire]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cauldron_arcane.png [Cauldron of Major Arcane Protection]

Blacksmithing

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_sword_1h_blacksmithing_01.png [Fireguard]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_11.png [Khorium Belt]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_plate_04.png [Khorium Pants]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_08.png [Helm of the Stalwart Defender]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_chain_01.png [Khorium Boots]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate16.png [Bulwark of Kings]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_mace_2h_blacksmithing_02.png [Deep Thunder]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_axe_51.png [Mooncleaver]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_chain_17-1.png [Twisting Nether Plate Shirt]

Enchanting

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_holy_greaterheal-2.png [PvP Power]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_holy_greaterheal-2.png [Major Spellpower]

Engineering

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_supersappercharge-1.png [Super Sapper Charge]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_60-2.png [Foreman’s Enchanted Helmet]

Jewelcrafting

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_necklace_32.png [Pendant of the Null Rune]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_68.png [Ring of Arcane Shielding]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_63.png [Arcane Khorium Band]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_crown_02.png [Circlet of Arcane Might]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_jadeowl.png [Figurine – Talasite Owl]

Leatherworking

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_armorkit_22.png [Magister’s Armor Kit]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_15.png [Netherfury Belt]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_plate_12.png [Netherfury Leggings]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_shadow_sealofkings.png [Arcane Armor Kit]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_cloth_03.png [Enchanted Clefthoof Boots]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_17-1.png [Enchanted Clefthoof Gloves]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_leather_21.png [Enchanted Clefthoof Leggings]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_chain_06.png [Enchanted Felscale Boots]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_15-1.png [Enchanted Felscale Gloves]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_mail_15.png [Enchanted Felscale Leggings]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_chain_06.png [Netherfury Boots]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_chain_02.png [Earthen Netherscale Boots]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_13.png [Living Dragonscale Helm]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_05-1.png [Netherdrake Gloves]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_06-1.png [Netherdrake Helm]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_29-1.png [Windscale Hood]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_03-1.png [Netherstrike Belt]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_12-1.png [Netherstrike Bracers]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate07-1.png [Netherstrike Breastplate]

Tailoring

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_fabric_spellfire-1.png [Spellcloth]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_nature_astralrecal.png [Mystic Spellthread]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_nature_astralrecalgroup.png [Runic Spellthread]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_16.png [Cloak of Arcane Evasion]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_20.png [Cloak of the Black Void]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_26.png [Black Belt of Knowledge]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_16.png [Manaweave Cloak]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_13.png [Bracers of Nimble Thought]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_shoulder_02.png [Mantle of Nimble Thought]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_cloth_04.png [Primal Mooncloth Robe]

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید