راهنمای فارم کردن Mote of Shadow

 

Mote of Shadow یک کالای تجاری است (trade item ) که شما با 10 عدد از این ایتم میتونید [Primal Shadow] رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک [Primal Shadow] ساخته بشه.

حالا کجا باید این ایتم رو به دست بیاریم ؟ بهترین و سریع ترین راه کشتن Voidspawn هست که در Nagrand قرار گرفته.

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-Mote-of-Shadow-1.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Mote-of-Shadow.jpg

 

[Primal Shadow] در شغل های زیر استفاده میشه :

Leatherworking

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_29-1.png [Belt of Deep Shadow]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_chain_08-2.png [Boots of Shackled Souls]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_05.png [Boots of Utter Darkness]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_17.png [Bracers of Shackled Souls]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_20-2.png [Cloak of Darkness]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_15-2.png [Cobrascale Gloves]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_38-2.png [Cobrascale Hood]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_29-1.png [Ebon Netherscale Belt]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_19-1.png [Ebon Netherscale Bracers]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate08-2.png [Ebon Netherscale Breastplate]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_28.png [Gloves of Immortal Dusk]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_plate_12-2.png [Greaves of Shackled Souls]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_26-2.png [Redeemed Soul Cinch]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_leather_05-2.png [Redeemed Soul Legguards]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_cloth_14-1.png [Redeemed Soul Moccasins]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_18-1.png [Redeemed Soul Wristguards]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate11-1.png [Shadowprowler’s Chestguard]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_26-2.png [Waistguard of Shackled Souls]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_cloth_05-1.png [Fel Leather Boots]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_22.png [Fel Leather Gloves]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_leather_03.png [Fel Leather Leggings]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_50-1.png [Stylin’ Purple Hat]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_nature_spiritarmor.png [Nature Armor Kit]

Blacksmithing

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_07-3.png [Black Felsteel Bracers]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_sword_1h_blacksmithing_01-1.png [Fireguard]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_62.png [Hard Khorium Battlefists]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate11-1.png [Hard Khorium Battleplate]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_chain_17-2.png [Nether Plate Shirt]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_13-3.png [Shadesteel Bracers]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_30-1.png [Shadesteel Girdle]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_plate_21-1.png [Shadesteel Greaves]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_chain_08-2.png [Shadesteel Sabots]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_axe_1h_blacksmithing_01.png [The Planar Edge]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate07-3.png [Wildguard Breastplate]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_22-2.png [Wildguard Helm]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_plate_18-1.png [Wildguard Leggings]

Alchemy

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_nature_healingway.png [Assassin’s Alchemist Stone]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_elemental_primal_water-1.png [Transmute: Primal Shadow to Water]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cauldron_shadow.png [Cauldron of Major Shadow Protection]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_potion_123.png [Major Shadow Protection Potion]

Enchanting

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_holy_greaterheal-3.png [Enchant Cloak – Greater Shadow Resistance]
 • Enchant Cloak – Subtlety
 • Enchant Weapon – Deathfrost
 • Enchant Weapon – Soulfrost

Tailoring

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_20-2.png [Night’s End]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_09-2.png [Soulguard Bracers]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_07-1.png [Soulguard Girdle]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_cloth_09-1.png [Soulguard Leggings]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_cloth_10-1.png [Soulguard Slippers]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_10.png [Bracers of Havok]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_cape_20-2.png [Cloak of the Black Void]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_fabric_felcloth_ebon-1.png [Shadowcloth]

Jewelcrafting

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_blackpearlpanther.png [Figurine – Shadowsong Panther]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_69-1.png [The Natural Ward]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_blackpearlpanther.png [Figurine – Nightseye Panther]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_ring_62.png [Khorium Band of Shadows]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_necklace_33-1.png [Pendant of Shadow’s End]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelry_necklace_31-1.png [Pendant of Withering]

Engineering

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_newgoggles-1.png [Annihilator Holo-Gogs]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_newgoggles-1.png [Gnomish Battle Goggles]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_newgoggles-1.png [Quad Deathblow X44 Goggles]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_27-1.png [Nigh-Invulnerability Belt]

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید