راهنمای فارم کردن Saronite Ore

 

سنگ Saronite Ore  فلزی است که فقط در Northrend یافت می شود و شما با دو عدد Saronite Ore که از سنگ معدن Saronite Deposit و Rich Saronite Deposit دراپ میشه میتونید Saronite Bar رو بسازید.

نکته آخر هم سطح شغل mining شما باشد skill 400 باشه که به قولا به اون شخص در بازی wold of warcraft استاد بزرگ Grandmaster می گویند.

مناطق دراپ Saronite Deposit :

 

1- Crystalsong Forest

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Crystalsong-Forest-Saronite-Deposit.jpg

 

2- Dragonblight

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Dragonblight-Saronite-Deposit.jpg

 

3- Grizzly Hills

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Grizzly-Hills-Saronite-Deposit.jpg

 

4- Icecrown

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Icecrown-Saronite-Deposit.jpg

 

5- Sholazar Basin

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Sholazar-Basin-Saronite-Deposit.jpg

 

6- The Storm Peaks

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/The-Storm-Peaks-Saronite-Deposit.jpg

 

7- Wintergrasp

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Wintergrasp-Saronite-Deposit.jpg

 

8- Zul’Drak

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/ZulDrak-Saronite-Deposit.jpg

 

مناطق دراپ Rich Saronite Deposit :

 

1- Crystalsong Forest

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Crystalsong-Forest-Rich-Saronite-Deposit.jpg

 

2- Dragonblight

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Dragonblight-Rich-Saronite-Deposit.jpg

 

3- Icecrown

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Icecrown-Rich-Saronite-Deposit.jpg

 

4- Sholazar Basin

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Sholazar-Basin-Rich-Saronite-Deposit.jpg

 

5- The Storm Peaks

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/The-Storm-Peaks-Rich-Saronite-Deposit.jpg

 

6- Wintergrasp

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Wintergrasp-Rich-Saronite-Deposit.jpg

 

به عنوان یک ماده تشکیل دهنده :

Prospecting (Jewelcrafting)

سنگ معدن سنگ Saronite با مهارت 400 می تواند توسط Jewelcrafters پیش بینی شود و در نتیجه یک گوهر نادر غیرمعمول و تصادفی ایجاد شود:

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_07.png [Dark Jade]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_08.png [Sun Crystal]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_09.png [Huge Citrine]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_10.png [Chalcedony]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_12.png [Bloodstone]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_11.png [Shadow Crystal]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_06.png [Twilight Opal]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_04.png [Scarlet Ruby]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_03.png [Autumn’s Glow]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_01.png [Forest Emerald]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_02.png [Monarch Topaz]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_05.png [Sky Sapphire]

کاربرد Saronite Bar در شغل های دیگر داره از جمله :

Alchemy
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_ingot_platinum.png [Titanium Bar] (transmutation, no cooldown)
Blacksmithing
 • Brilliant Saronite collection items
 • Ornate Saronite Battlegear items
 • Savage Saronite Battlegear items
 • Tempered Saronite collection items
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_mace_67.png [Cudgel of Saronite Justice]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_26.png [Daunting Handguards]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_plate_16.png [Daunting Legplates]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_36.png [Eternal Belt Buckle]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_mace_69.png [Furious Saronite Beatstick]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_130.png [Helm of Command]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_axe_87.png [Honed Cobalt Cleaver]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_chain_11.png [Icebane Chestguard]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_33.png [Icebane Girdle]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_plate_08-1.png [Icebane Treads]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gauntlets_26.png [Righteous Gauntlets]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_plate_16.png [Righteous Greaves]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_weapon_shortblade_68.png [Saronite Ambusher]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_shield_46.png [Saronite Bulwark]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_shield_46.png [Saronite Defender]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_shield_46.png [Saronite Protector]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_weapon_shortblade_68.png [Saronite Shiv]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_sword_94.png [Saronite Spellblade]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_sword_111.png [Savage Cobalt Slicer]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_titanium_shield_spike.png [Titanium Shield Spike]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_key_11.png [Titanium Skeleton Key]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_belt_18.png [Titanium Weapon Chain]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_09.png [Vengeance Bindings]
Armorsmithing and Weaponsmithing specialization items
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_chest_plate13.png [Chestplate of Conquest]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_sword_97.png [Corroded Saronite Edge]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_sword_97.png [Corroded Saronite Woundbringer]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_pants_plate_02.png [Legplates of Conquest]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_mace_63.png [Saronite Mindcrusher]
With https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_frost_frozencore.png [Frozen Orb]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_134.png [Brilliant Titansteel Helm]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_plate_08.png [Brilliant Titansteel Treads]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_134.png [Spiked Titansteel Helm]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_plate_08.png [Spiked Titansteel Treads]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_helmet_134.png [Tempered Titansteel Helm]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_boots_plate_08.png [Tempered Titansteel Treads]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_mace_87.png [Titansteel Bonecrusher]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_mace_84.png [Titansteel Destroyer]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_mace_87.png [Titansteel Guardian]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_weapon_shortblade_76.png [Titansteel Shanker]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_shield_60.png [Titansteel Shield Wall]
With https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_holy_rune.png [Crusader Orb]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_bracer_32a.png [Saronite Swordbreakers]

Engineering

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_weapon_rifle_19.png [Armor Plated Combat Shotgun]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_crate_01.png [Box of Bombs]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_supersappercharge.png [Global Thermal Sapper Charge]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_enggizmos_swissarmy.png [Gnomish Army Knife]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_nature_elementalprecision_1.png [Gnomish Lightning Generator]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Spell_nature_lightningoverload.png [Goblin Beam Welder]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_05.png [Healing Injector Kit]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_spyglass_02.png [Heartseeker Scope]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_molle.png [MOLL-E]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_gizmo_04.png [Mana Injector Kit]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_weapon_rifle_08.png [Mark “S” Boomstick]
 • Mechanized Snow Goggles (4 varieties)
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_enggizmos_14.png [Scrapbot Construction Kit]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_enggizmos_19.png [Titanium Toolbox]

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید