آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم کردن Small Thorium Vein

 

Small Thorium Vein رو می توان در درجه اول در مناطقی یافت که حداقل سطح لول آنها 30 ، 35 یا 40 باشد، بعد از استخراج و mining سنگ بالا شما میتوانید Thorium Ore رو دراپ کنید که باهاش میشه Truesilver Bar رو ساخت.

و نکته بعدی اینکه شما برای استخراج و mining  این سنگ معدن به حداقل skill 200 نیاز دارید.

1- Blasted Lands

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Blasted-Lands-Small-Thorium-Vein.jpg

 

2- Burning Steppes

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Burning-Steppes-Small-Thorium-Vein.jpg

 

3- Eastern Plaguelands

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Eastern-Plaguelands-Small-Thorium-Vein.jpg

 

4- Feralas

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Feralas-Small-Thorium-Vein.jpg

 

5- Searing Gorge

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Searing-Gorge-Small-Thorium-Vein.jpg

 

6- Silithus

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Silithus-Small-Thorium-Vein.jpg

 

7- Tanaris

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Tanaris-Small-Thorium-Vein.jpg

 

8- The Hinterlands

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/The-Hinterlands-Small-Thorium-Vein.jpg

 

9- Un’Goro Crater

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/UnGoro-Crater-Small-Thorium-Vein.jpg

 

10 – Western Plaguelands

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Western-Plaguelands-Small-Thorium-Vein.jpg

 

11- Winterspring

https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Winterspring-Small-Thorium-Vein.jpg

 

شما با استخراج کردن Small Thorium Vein سنگ هایی دیگر هم بعضی مواقع میتونید در آن استخراج کنید و کاربردی که میتونه در شغل های دیگه داشته باشه از جمله : 

Alchemy

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_misc_stonetablet_05.png [Transmute: Arcanite]
  • Creates one https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_misc_stonetablet_05.png [Arcanite Bar] from one Thorium Bar and one https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_misc_gem_topaz_01.png [Arcane Crystal]

Mining (Smelting)

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_ingot_eternium.png [Enchanted Thorium Bar]
  • Creates one https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_ingot_eternium.png [Enchanted Thorium Bar] from one Thorium Bar and 3 https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_enchant_dustdream.png [Dream Dust]

Blacksmithing

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_axe_12.png [Annihilator]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_chest_chain_14.png [Bloodsoul Breastplate]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_gauntlets_31.png [Bloodsoul Gauntlets]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_shoulder_15.png [Bloodsoul Shoulders]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_sword_07.png [Corruption]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_chest_plate06.png [Darkrune Breastplate]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_gauntlets_27.png [Darkrune Gauntlets]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_helmet_10.png [Darkrune Helm]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_chest_plate06.png [Darksoul Breastplate]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_pants_plate_21.png [Darksoul Leggings]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_shoulder_01.png [Darksoul Shoulders]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_axe_05.png [Dawn’s Edge]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_shoulder_20.png [Dawnbringer Shoulders]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_chest_plate06.png [Demon Forged Breastplate]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_hammer_05.png [Enchanted Battlehammer]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_weapon_shortblade_26.png [Enchanted Thorium Blades]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_gauntlets_03.png [Fiery Plate Gauntlets]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_belt_11.png [Girdle of the Dawn]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_hammer_09.png [Hammer of the Titans]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_belt_16.png [Heavy Timbermaw Belt]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_helmet_24.png [Helm of the Great Chief]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_weapon_halberd_11.png [Huge Thorium Battleaxe]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_bracer_07.png [Icebane Bracers]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_chest_chain_11.png [Icebane Breastplate]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_gauntlets_28.png [Icebane Gauntlets]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_belt_01.png [Imperial Plate Belt]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_boots_plate_01.png [Imperial Plate Boots]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_bracer_19.png [Imperial Plate Bracers]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_chest_plate10.png [Imperial Plate Chest]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_helmet_22.png [Imperial Plate Helm]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_pants_04.png [Imperial Plate Leggings]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_shoulder_02.png [Imperial Plate Shoulders]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_hammer_09.png [Inlaid Thorium Hammer]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_helmet_36.png [Lionheart Helm]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_axe_12.png [Ornate Thorium Handaxe]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_belt_11.png [Radiant Belt]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_boots_plate_03.png [Radiant Boots]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_chest_plate16.png [Radiant Breastplate]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_crown_01.png [Radiant Circlet]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_gauntlets_26.png [Radiant Gloves]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_pants_03-1.png [Radiant Leggings]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_chest_plate11.png [Runic Breastplate]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_boots_plate_01.png [Runic Plate Boots]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_helmet_03.png [Runic Plate Helm]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_boots_plate_01.png [Runic Plate Leggings]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_shoulder_23.png [Runic Plate Shoulders]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_gauntlets_30.png [Storm Gauntlets]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_chest_plate06.png [Thorium Armor]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_belt_30.png [Thorium Belt]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_boots_plate_08.png [Thorium Boots]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_bracer_13.png [Thorium Bracers]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_helmet_23.png [Thorium Helm]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_pants_03.png [Thorium Leggings]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_misc_armorkit_20.png [Thorium Shield Spike]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_hammer_06.png [Volcanic Hammer]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_helmet_13.png [Whitesoul Helm]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_chest_chain_12.png [Wildthorn Mail]

Engineering

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Spell_shadow_mindbomb.png [Arcane Bomb]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_egg_05.png [Field Repair Bot 74A]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_misc_enggizmos_01.png [Gnomish Alarm-o-Bot]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_egg_05.png [Salt Shaker]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_misc_bomb_08.png [Thorium Grenade]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_weapon_rifle_07.png [Thorium Rifle]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_gizmo_pipe_04.png [Thorium Tube]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_gizmo_04.png [Thorium Widget]

Jewelcrafting

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_crown_14.png [Emerald Crown of Destruction]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_jewelcrafting_truesilvercrab.png [Figurine – Black Diamond Crab]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_jewelcrafting_jadeowl.png [Figurine – Emerald Owl]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/02/Inv_jewelcrafting_thoriumsetting.png [Thorium Setting]

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید