راهنمای فارم کردن Sungrass در wow

 

Sungrass گیاهی است که می توان آن را باHerbalismجمع آوری کرد (حداقل skill 230) ،برای پیدا کردن Sungrass یا به قولا گل آفتابگردان ،باید در مناطق آزاد و باز دنبالش بگردید.

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Azshara

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Azshara-Sungrass.jpg

 

2- Blasted Lands

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Blasted-Lands-Sungrass.jpg

 

3- Burning Steppes

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Burning-Steppes-Sungrass.jpg

 

4- Eastern Plaguelands

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Eastern-Plaguelands-Sungrass.jpg

 

5- Feralas

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Feralas-Sungrass.jpg

 

6- Silithus

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Silithus-Sungrass.jpg

 

7- The Hinterlands

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/The-Hinterlands-Sungrass.jpg

 

8- Un’Goro Crater

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/UnGoro-Crater-Sungrass.jpg

 

9- Western Plaguelands

https://3x3x5.ir/dl/2021/10/Western-Plaguelands-Sungrass.jpg

 

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

  •  [Superior Healing Potion]
  •  [Invisibility Potion]
  •  [Elixir of Greater Agility]
  •  [Elixir of Giants]
  •  [Superior Mana Potion]
  •  [Elixir of Superior Defense]

Enchanting

  •  [Advanced Herbalism]

Inscription

  •  [Violet Pigment]
  •  [Ruby Pigment]

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید