راهنمای فارم کردن Sungrass در wow

 

Sungrass گیاهی است که می توان آن را باHerbalismجمع آوری کرد (حداقل skill 230) ،برای پیدا کردن Sungrass یا به قولا گل آفتابگردان ،باید در مناطق آزاد و باز دنبالش بگردید.

مناطقی که این گیاه پیدا میشه :

 

1- Azshara

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Azshara-Sungrass.jpg

 

2- Blasted Lands

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Blasted-Lands-Sungrass.jpg

 

3- Burning Steppes

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Burning-Steppes-Sungrass.jpg

 

4- Eastern Plaguelands

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Eastern-Plaguelands-Sungrass.jpg

 

5- Feralas

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Feralas-Sungrass.jpg

 

6- Silithus

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Silithus-Sungrass.jpg

 

7- The Hinterlands

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/The-Hinterlands-Sungrass.jpg

 

8- Un’Goro Crater

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/UnGoro-Crater-Sungrass.jpg

 

9- Western Plaguelands

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Western-Plaguelands-Sungrass.jpg

 

این گیاه میتونه در شغل ها کارامد باشه که میتوان به عنوان یک ماده تشکیل دهنده برای شغل های زیر نام برد :

Alchemy

  •  [Superior Healing Potion]
  •  [Invisibility Potion]
  •  [Elixir of Greater Agility]
  •  [Elixir of Giants]
  •  [Superior Mana Potion]
  •  [Elixir of Superior Defense]

Enchanting

  •  [Advanced Herbalism]

Inscription

  •  [Violet Pigment]
  •  [Ruby Pigment]

 

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید