راهنمای فارم کردن Tin Ore

 

Tin Ore دومین سنگ معدن هست و دراپ اون هم بسیار اسونه ، برای استخراج و mining آن به 65 skill نیاز دارید. این بیشتر برای ایجاد آلیاژ فلز Bronze استفاده می شود.

Tin Vein سنگی هست که Tin Ore از اون به دست میاد که می توان در بسیاری از مناطق آغازین پیدا کرد

منظور از مناطق آغازین : سطح معمول موجودات در آنها بین 18 تا 30 لول باشه.

مناطقی که این سنگ معدن پیدا میشه :

 

1- Alterac Mountains

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Alterac-Mountains-Tin-Vein.jpg

 

2- Arathi Highlands

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Arathi-Highlands-Tin-Vein.jpg

 

3- Ashenvale

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Ashenvale-Tin-Vein.jpg

 

4- Darkshore

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Darkshore-Tin-Vein.jpg

 

5- Desolace

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Desolace-Tin-Vein-1.jpg

 

6- Duskwood

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Duskwood-Tin-Vein-1.jpg

 

7- Dustwallow Marsh

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Dustwallow-Marsh-Tin-Vein-1.jpg

 

8- Hillsbrad Foothills

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Hillsbrad-Foothills-Tin-Vein-1.jpg

 

9- Loch Modan

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Loch-Modan-Tin-Vein-1.jpg

 

10- Redridge Mountains

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Redridge-Mountains-Tin-Vein-1.jpg

 

11- Silverpine Forest

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Silverpine-Forest-Tin-Vein-1.jpg

 

12- Stonetalon Mountains

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Stonetalon-Mountains-Tin-Vein-1.jpg

 

13- Stranglethorn Vale

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Stranglethorn-Vale-Tin-Vein-1.jpg

 

14- The Barrens

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/The-Barrens-Tin-Vein-1.jpg

 

15- Thousand Needles

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Thousand-Needles-Tin-Vein-1.jpg

 

16- Westfall

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Westfall-Tin-Vein-1.jpg

 

17- Wetlands

http://3x3x5.ir/dl/2021/01/Wetlands-Tin-Vein-1.jpg

 

شما با استخراج کردن Tin Vein سنگ هایی دیگر هم بعضی مواقع میتونید در آن استخراج کنید از جمله : 

 •  [Coarse Stone]
 •  [Blood Shard] – فقط در منطقه The Barrens
 •  [Moss Agate]
 •  [Shadowgem]
 •  [Lesser Moonstone]
 •  [Jade]

 

برای Jewelcrafting هم :

 •  [Shadowgem] (57%)
 •  [Lesser Moonstone] (50%)
 •  [Moss Agate] (21%)
 •  [Citrine] (3%)
 •  [Jade] (3%)
 •  [Aquamarine] (3%)

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید