راهنمای فارم کردن Titanium Ore

 

سنگ Titanium Ore فلزی است که فقط در Northrend یافت می شود و از تیتانیوم برای ساخت موارد مختلف برای مشاغل مختلف استفاده می شود.

شما با دراپ دو عدد Titanium Ore از سنگ معدن Titanium Vein میتونید Titanium Bar رو بسازید.

1- Crystalsong Forest

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Crystalsong-Forest-Titanium-Vein.jpg

 

2- Dragonblight

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Dragonblight-Titanium-Vein.jpg

 

3- Icecrown

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Icecrown-Titanium-Vein.jpg

 

4- Sholazar Basin

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Sholazar-Basin-Titanium-Vein.jpg

 

5- The Storm Peaks

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/The-Storm-Peaks-Titanium-Vein.jpg

 

6- Wintergrasp

https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Wintergrasp-Titanium-Vein.jpg

 

به عنوان یک ماده تشکیل دهنده :

Titanium Ore را می توان با مهارت (prospected) جواهر سازی (Jewelcrafting)  450 مورد جستجو قرار داد (مصرف 5 سنگ معدن) ، و در نتیجه سنگهای قیمتی غیرمعمول ، نادر یا احتمالاً حماسی ایجاد کرد.

 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_misc_dust_03.png [Titanium Powder]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_12.png [Bloodstone]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_09.png [Huge Citrine]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_08.png [Sun Crystal]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_07.png [Dark Jade]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_10.png [Chalcedony]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_11.png [Shadow Crystal]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_04.png [Scarlet Ruby]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_02.png [Monarch Topaz]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_03.png [Autumn’s Glow]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_01.png [Forest Emerald]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_05.png [Sky Sapphire]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_06.png [Twilight Opal]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_32.png [Cardinal Ruby]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_33.png [Ametrine]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_36.png [King’s Amber]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_34.png [Eye of Zul]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_35.png [Majestic Zircon]
 • https://3x3x5.ir/dl/2021/03/Inv_jewelcrafting_gem_31.png [Dreadstone]

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید