آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

راهنمای فارم Truesilver Ore

 

Truesilver Ore رو می توان در درجه اول در مناطقی یافت که حداقل سطح لول آنها 30 ، 35 یا 40 باشد، Truesilver Ore هم از استخراج سنگ Truesilver Deposit به دست مییاد که باهاش میشه Truesilver Bar رو ساخت و نکته بعدی اینکه شما برای استخراج و mining این سنگ معدن به حداقل skill 165 نیاز دارید.

 

1- Alterac Mountains

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Alterac-Mountains-Truesilver-Deposit.jpg

 

2- Arathi Highlands

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Arathi-Highlands-Truesilver-Deposit.jpg

 

3- Azshara

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Azshara-Truesilver-Deposit.jpg

 

4- Badlands

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Badlands-Truesilver-Deposit.jpg

 

5- Blasted Lands

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Blasted-Lands-Truesilver-Deposit.jpg

6- Burning Steppes

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Burning-Steppes-Truesilver-Deposit.jpg

 

7- Darkshore

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Darkshore-Truesilver-Deposit.jpg

 

8- Deadwind Pass

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Deadwind-Pass-Truesilver-Deposit.jpg

 

9- Desolace

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Desolace-Truesilver-Deposit.jpg

 

10- Dun Morogh

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Dun-Morogh-Truesilver-Deposit.jpg

 

11- Eastern Plaguelands

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Eastern-Plaguelands-Truesilver-Deposit.jpg

 

12- Feralas

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Feralas-Truesilver-Deposit.jpg

 

13- Hillsbrad Foothills

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Hillsbrad-Foothills-Truesilver-Deposit.jpg

 

14- Searing Gorge

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Searing-Gorge-Truesilver-Deposit.jpg

 

15- Silithus

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Silithus-Truesilver-Deposit.jpg

 

16- Stonetalon Mountains

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Stonetalon-Mountains-Truesilver-Deposit.jpg

 

17- Stranglethorn Vale

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Stranglethorn-Vale-Truesilver-Deposit.jpg

 

18- Swamp of Sorrows

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Swamp-of-Sorrows-Truesilver-Deposit.jpg

 

19- Tanaris

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Tanaris-Truesilver-Deposit.jpg

 

20- The Hinterlands

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/The-Hinterlands-Truesilver-Deposit.jpg

 

 

21- Un’Goro Crater

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/UnGoro-Crater-Truesilver-Deposit.jpg

 

22- Western Plaguelands

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Western-Plaguelands-Truesilver-Deposit.jpg

 

23- Wetlands

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Wetlands-Truesilver-Deposit.jpg

 

24- Winterspring

https://3x3x5.ir/dl/2022/05/Winterspring-Truesilver-Deposit.jpg

 

 

شما با استخراج کردن Truesilver Deposit سنگ هایی دیگر هم بعضی مواقع میتونید در آن استخراج کنید از جمله : 

  • Truesilver Ore  (اگر استخراج (mining ) 150 یا بالاتر باشد ، تضمین می شود)
  • Aquamarine  (کمیاب / بسیار کمیاب)
  • Citrine  (کمیاب / بسیار کمیاب)
  • Star Ruby  (کمیاب / بسیار کمیاب)

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید