آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

مجموعه ماکروهای کاربردی و مفید برای کلاس Rogue

 

مجموعه ماکروهای کاربردی و مفید برای کلاس Rogue

 

/cast mutilate

/startattack

 

 

 

/cast [target=focus] blind

 

 

/cast [@target] kidney Shot

 

/cast [target=focus] kidney shot

 

#showtooltip shadowstep

/stopattack

/cast [target=focus] Shadowstep

/cast [target=focus] Kick

/stopattack

 

 

/cast [target=Party1] shadowstep

 

/cast [target=Party2] shadowstep

 

 

/cast cloak of shadows

/cast vanish

 

 

/cast [target=focus] kick

 

  • Sap – Arena 1
/cast [target=arena1] sap

 

  • Sap – Arena 2
/cast [target=arena2] sap

 

  • Sap – Arena 3
/cast [target=arena3] sap

 

 

/stopattack

/!cast stealth

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید