آموزش World Of Warcraft

آموزش World Of Warcraft

مجموعه ماکروهای کاربردی و مفید برای کلاس shaman

 

مجموعه ماکروهای کاربردی و مفید برای کلاس shaman

 

 

/cast [@focus] lightning bolt

 

 

/cast !ghost wolf

 

  • Hex – Arena 1
/cast [@Arena1] Hex

 

  • Hex – Arena 2
/cast [@Arena2] Hex

 

 

  • Hex – Arena 3
/cast [@Arena3] Hex

 

  • HexFocus

#showtooltipHex

/cast [target=focus]Hex

 

#showtooltip Purge

/cast [target=focus] Purge

 

  • Earthen Shield Totem

#showtooltip

/cast [@cursor] Earthen Wall Totem

 

 

 

  • من از این lvl استفاده کردم و این ماکرو برای تمام healer ها بکار می رود
/use [@mouseover,help,nodead][help,nodead][@player]Lesser Healing Wave(Rank 9)

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید