مجموعه Macroهای کاربردی و مفید برای warlock

مجموعه Macroهای کاربردی و مفید برای warlock

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/3x3x5.ir_.png

 

 

Affliction – Felhunter Interrupt Focus

/cast [@focus] Grimoire: Felhunter

Affliction – Mortal Coil / Howl of Terror

ماکرو به شما امکان می دهد تا talent مختلفی را در ردیف سوم خودone bind داشته باشید. اگر شما به دنبال هر یک از دو talent اول هستید ، با این ویژگی کار می کند.

 

 

#showtooltip [talent:3/1] soul leech; [talent:3/2] Mortal Coil; [talent:3/3] howl of terror

/cast [talent:3/2] Mortal Coil; [talent:3/3] howl of terror

Affliction – Reap Souls + Healthstone

والیریک از دو پیوند مختلف برای healthstone سالم استفاده می کند. یکی از آنها فقط از healthstone بهداشتی استفاده می کند و دیگری از both reap souls و همچنین از healthstone سالم استفاده می کند.

 

 

/cast reap souls

/use Healthstone

 

All-in-one curse macro

/cast [pvptalent:3/1] curse of tongues; [pvptalent:3/2] curse of weakness; [pvptalent:3/3] curse of fragility

 

Demonic Circle

#showtooltip Demonic Circle

/cancelaura demonic circle

/cast Demonic Circle

 

Demonic Circle + Raid Marker

شما می توانید از این ماکرو برای قرار دادن نشانگر حمله به پرتال خود استفاده کنید تا healer بتوانید کاملاً آگاه باشید که کدام پورتال متعلق به شماست.

 

 

#showtooltip Demonic Circle

/cancelaura demonic circle

/cast Demonic Circle

/click CompactRaidFrameManagerDisplayFrameLeaderOptionsRaidWorldMarkerButton

/click DropDownList1Button6

 

Desto – Havoc Arena 1

/cast [@arena1] havoc

 

Desto – Havoc Arena 2

/cast [@arena2] havoc

 

Desto – Havoc Arena 3

/cast [@arena3] havoc

 

Desto – Havoc Focus

این ماکرو به شما اجازه می دهد تا بدون نیاز به تغییر هدف ، havoc خود را به سرعت در هدف تمرکز خود اعمال کنید. این کار باید حدود هر 20 ثانیه یا هر زمان که از بین برود انجام شود.

 

 

/cast [@focus] havoc

 

Destro – Mortal Coil / Shadowfury

#showtooltip [talent:3/1] soul leech; [talent:3/2] Mortal Coil; [talent:3/3] shadowfury

/cast [talent:3/2] Mortal Coil; [talent:3/3] shadowfury

 

Devour Magic Focus

/cast [@focus] devour magic

 

Dispel Healer

/cast [@HEALERNAMEHERE] singe magic

 

Fear Arena 1

/cast [@arena1] fear

 

Fear Arena 2

/cast [@arena2] fear

 

Fear Arena 3

/cast [@arena3] fear

 

Offensive CDs

#showtooltip Soul Harvest

/cast Soul Harvest

/cast reap souls

/cast firestone

 

See Dispellable Buffs 1

/run b = ‘Buff’ st = ‘Stealable’ mM = ‘Magic’ mB = maxBuffs TFUA = ‘TargetFrame_UpdateAuras’ PFu = PlayerFrame.unit MTB = MAX_TARGET_BUFFS UB = UnitBuff UIE = UnitIsEnemy

 

See Dispellable Buffs 2

/run hooksecurefunc(TFUA,function(s) for i=1,MTB do ,,ic,_,dT=UB(s.unit,i) if(ic and (not s.mB or i<=s.mB)) then fS=_G[s:GetName()..b..i..st] if (UIE(PFu,s.unit) and dT==mM) then fS:Show() else fS:Hide() end end end end)

 

 

Spell Lock Arena 1

#showtooltip [talent:6/1] shadow lock; [talent:6/2] spell lock

/cast [@arena1] spell lock

/cast [@arena1] shadow lock

 

Spell Lock Arena 2

#showtooltip [talent:6/1] shadow lock; [talent:6/2] spell lock

/cast [@arena2] spell lock

/cast [@arena2] shadow lock

 

Spell Lock Arena 3

#showtooltip [talent:6/1] shadow lock; [talent:6/2] spell lock

/cast [@arena3] spell lock

/cast [@arena3] shadow lock

 

Tongues Focus

/cast [@focus] curse of tongues

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید