آموزش World Of Warcraft

ادامه اموزش انجام دادن quest های کلاس Death knight

ادامه اموزش انجام دادن quest های کلاس Death knight

واسه سنگین نشدن صفحه و راحتی شما ادامه رو در زیر ببینید

کوئست هایی که انجام میدیم به ترتیب :

 1.   [55] In Service of The Lich King
 2.   [55] The Emblazoned Runeblade
 3.   [55] Runeforging: Preparation For Battle
 4.   [55] The Endless Hunger
 5.   [55] The Eye Of Acherus
 6.   [55] Death Comes From On High
 7.   [55] The Might of The Scourge
 8.   [55] Report to Scourge Commander Thalanor
 9.   [55] The Scarlet Harvest
 10. Complete all of:
 11.   [55] Gothik the Harvester
 12.   [55] The Gift That Keeps On Giving
 13.   [55] An Attack Of Opportunity
 14.   [55] Massacre At Light’s Point
 15.   [55] Victory At Death’s Breach!
 16.   [55] The Will Of The Lich King
 17.   [55] The Crypt of Remembrance
 18.   [55] Nowhere To Run and Nowhere To Hide [55] Lambs To The Slaughter
 19.   [55] How To Win Friends And Influence Enemies
 20.   [55] Behind Scarlet Lines
 21.   [55] The Path Of The Righteous Crusader [55] Brothers In Death
 22.   [55] Bloody Breakout
 23.   [55] A Cry For Vengeance!
 24.   [55] A Special Surprise
 25.   [55] A Sort Of Homecoming
 26.   [55] Ambush At The Overlook
 27.   [55] A Meeting With Fate
 28.   [55] The Scarlet Onslaught Emerges
 29.   [55] Scarlet Armies Approach…
 30.   [55] The Scarlet Apocalypse
 31.   [55] An End To All Things…
 32.   [55] The Lich King’s Command
 33.   [55] The Light of Dawn
 34.   [8] Taking Back Acherus
 35.   [8] The Battle For The Ebon Hold
 36.   [8] Where Kings Walk or  [8] Saurfang’s Blessing

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-51.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-52.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-53.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-54.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-55.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-56.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-57.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-58.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-59.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-60.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-61.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-62.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-63.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-64.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-65.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-66.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-67.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-68.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-69.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-70.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-71.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-72.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-73.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-74.jpg

 

 • برای انجام دادن این کوئست ، بعد از گرفتن کوئست از npc که در تصویر بالایی مشخص هست ، به شما یک جعبه میده به نام Ornately Jeweled Box وقتی شما این جعبه رو باز میکنید دو عدد Sword به نام Keleseth’s Persuader داخلش هست ، شما باید این دوتا رو روی هیروتون بندازید و شروع کنید به کشتن ad هایی به نام “Crimson Dawn” Revealed ، مثل تصاویر پایین
 • نکته : اصلا نمیخواد به این ad ها لول و دمیج بزنید فقط کلیک راست کنید و بزارید هیروتون خودش اتک بده .

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-77.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-78.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-79.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-80.jpg

 

 • در تصویر زیر هم مشخص هست من کجای نقشه هستم و 99% اگه چندتا npc های همین جا که من ایستادم رو بزنید کوئست کامل میشه .

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-81.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-82.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-83.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-84.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-85.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-86.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-87.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-88.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-89.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-90.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-91.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-92.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-93.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-94.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-95.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-96.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-97.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-98.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-99.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-100.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-101.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-102.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-103.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-104.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-105.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-106.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-107.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-108.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-109.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-110.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-111.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-112.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-113.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-114.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-115.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-116.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-117.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-118.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-119.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-120.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-121.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-122.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-123.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-124.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-125.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-126.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-127.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-128.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-129.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-130.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-131.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-132.jpg

 

 • این کوئست هم بعد از صحبت کردن با npc شما باید چند دقیقه همونجا وایسید و تکون نخورید تا کوئست استارت بخوره .

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-133.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-134.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-135.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-136.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-137.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-138.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-139.jpghttps://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-140.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-141.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-142.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-143.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-144.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-145.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-146.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-147.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-148.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-149.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2021/05/Death-Knight-Quest-150.jpg

 

تمام.

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید