آموزش World Of Warcraft

ادامه تصاویر quest های ebon_blade

 

واسه سنگین نشدن صفحه و راحتی شما ادامه رو در زیر ببینید

ادامه تصاویر quest های ebon_blade

کوئست هایی که باید انجام بدیم :

 1.  [80] It’s All Fun and Games
 2.  [80] It’s All Fun and Games
 3.  [80] I Have an Idea, But First…
 4.  [80] Free Your Mind
 5.  [80] If He Cannot Be Turned
 6.  [80] If He Cannot Be Turned
 7.  [80] The Shadow Vault
 8.  [80] The Shadow Vault
 9.  [80] The Duke
 10.  [80] Honor Challenge
 11.  [80] Shadow Vault Decree
 12.  [80] Get the Key
 13.  [80] Let the Baron Know
 1.  [80] Parting Gifts
 2. Complete all of the following:
 3. Complete both of the following:
 4.  [80] Vereth the Cunning
 5.  [80] New Recruit
 6.  [80] The Vile Hold
 7. Complete all of the following:
 8. Complete all of the following:
 9.  [80G5] The Fate of Bloodbane
 1.  [80] To the Rise with all Due Haste!
 2.  [80] The Story Thus Far…
  Optional daily side quests:

 3.  [80] Blood in the Water
 4.  [80] You’ll Need a Gryphon
 5.  [80 Daily] No Fly Zone

 

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/21-8.jpg

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : The Duke

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/22-8.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/23-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/24-8.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/27-8.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/28-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/29-8.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/30-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/31-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/32-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/33-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/34-8.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/35-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/36-8.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/37-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/38-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/39-7.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/40-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/41-7.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/42-7.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/43-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/44-6.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/45-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/46-6.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/47-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/48-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/49-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/50-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/51-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/52-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/53-6.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/54-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/55-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/56-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/57-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/58-6.jpg

 

 • تصاویر زیر مربوط به کوئست : New Recruit

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/59-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/60-6.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/61-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/62-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/63-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/64-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/65-6.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/66-6.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/67-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/68-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/69-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/70-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/71-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/72-5.jpg

 

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/73-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/74-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/75-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/76-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/77-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/78-5.jpg

 

 • نکته : همینطور که در تصویر زیر میبینید شما میبایست در همین مکان کوئست ها رو انجام بدید و بسیار راحت هم هست.

 

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/79-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/80-5.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/81-4.jpg

https://3x3x5.ir/dl/2022/04/82-4.jpg

 

 

اگه سوالی بود بپرسید.

 

 

تبلیغات

مطالب زیر را هم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید