.

  Tier 8 Set Overview Classic WoW Tier 8 مجموعه های (set) 5-item, class  طبقه ای و خاص است که می توان با یورش Ulduar به دست آورد.

  Tier 7 Set Overview Classic WoW Tier 7 نوعی از item set است. هر مجموعه set شامل 5 قطعه است.

  Tier 6 Set Overview Classic WoW Tier 6 نوعی از item set است هر set شامل 8 قطعه است.هر قطعه با دستیابی به یک armor token از شکست یک boss در raid بدست مییاد.  

  Tier 4 Set Overview Classic WoW اموزش کامل ایتم فان Tier 4 Set Overview Classic

  Tier 3 Set Overview Classic WoW Tier 3 نوعی از armor set است که از نسخه 60 نسخه Naxxramas به دست آمده است.  

  Tier 2 Set Overview Classic Wo ایتم set Tier 2 Set Overview Classic WoW مجموعه ای ازarmorهشت قطعه ای درجه 2 در درجه اول از باس ها درBlackwing Lairپیدا مشه .

مطالب زیر را هم ببینید