.

  تاکتیک تصویری (فیلم) pit of saron در حالت 5 نفرهیرویک امیدواریم لذت ببرید.

  تاکتیک تصویری (فیلم) The Forge of Souls در حالت 5 نفرهیرویک امیدواریم لذت ببرید.  

مطالب زیر را هم ببینید