.

  تاکتیک تصویری – فیلم TOGC 25HC REALM FIRST  

تاکتیک تصویری (فیلم) Twin Val’kyr در حالت 25 نفر امیدواریم لذت ببرید. رايد با فاصله قبل از start كناره در ورودي قرار ميگيره دو تنك لازم هست. يكي براي باس dark و يكي براي light دوتا پرتال سفيد و سياه ظاهر ميشه …ريد به دو دسته بايد تقسيم بشه كه leader مشخص ميكنه چه كساني كجا چه پرتالي رو كليك كنن با كليك روي هر پرتال بسته به نوع رنگ پرتال ميزان اتكي كه باس ميديد بيشتر ميشه همچنين مقدار...

تاکتیک تصویری (فیلم) Faction Champions -ToC  در حالت 25 نفر امیدواریم لذت ببرید.  

تاکتیک تصویری (فیلم) Anub’arak  Hard در حالت 25 نفر امیدواریم لذت ببرید. 3 تنك در 25 نفره و 2تا براي 10 نفره لازم داره 1 تنك براي anub و 1 تنك براي addها باس شامل 3فاز هست…كه بسته به توان dps بازيكنها كمتر هم ميشه اين باس نسبت به بقيه يه مقدار dps بيشتري لازم داره …پس gear بازيكنها بايد خوب باشه .

مطالب زیر را هم ببینید