.

  تاکتیک تصویری (فیلم) Algalon The Observer  در حالت 10 Man نفر Guild Against The Authority امیدواریم لذت ببرید.  

مطالب زیر را هم ببینید