.

  Crystallized Life یک کالای تجاری است (trade item ) که شما با 10 عدد از این ایتم میتونید [Eternal Life] رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک [Eternal Life] ساخته بشه.

  Crystallized Shadow یک کالای تجاری است (trade item ) که شما با 10 عدد از این ایتم میتونید [Eternal Shadow] رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک [Eternal Shadow] ساخته بشه.

  Crystallized Fire یک کالای تجاری است (trade item ) که شما با 10 عدد از این ایتم میتونید [Eternal Fire] رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک [Eternal Fire] ساخته بشه.

  Crystallized Water یک کالای تجاری است (trade item ) که شما با 10 عدد از این ایتم میتونید [Eternal Water] رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک [Eternal Water] ساخته بشه.

  Mote of Shadow یک کالای تجاری است (trade item ) که شما با 10 عدد از این ایتم میتونید [Primal Shadow] رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک [Primal Shadow] ساخته بشه.

  Mote of Life یک کالای تجاری است (trade item ) که شما با 10 عدد از این ایتم میتونید [Primal Life] رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک [Primal Life] ساخته بشه.

  Mote of Mana یکی از ایتم هایی هست که در Outland یافت میشه و شما با 10 عدد از این ایتم میتونید [Primal Mana] رو بسازید فقط کافیه که بعد از دراپ کردن 10 عدد روی اون کلیک کنید تا یک [Primal Mana] ساخته بشه.

مطالب زیر را هم ببینید