.

[King’s Bane] آموزش گرفتن اچیومنت King’s Bane تاکتیک این اچیومنت هم اینکه fast dpc  بدید باس رو که اسمش هم  King Ymiron in Utgarde Pinnacle قبل از اینکه Bane کنه پارتی شما رو و باید در حالت هیرویک باشه همین

[Make It Count] آموزش گرفتن اچیومنت Make It Count در حالت هیرویک وقتی باس Drakos the Interrogator رو میکشید باید توی 20 دقیقه باس  Ley-Guardian Eregos رو هم بکشید یعنی فاصله کشتن باس اول تا دوم 20 دقیقه باشه و اینم طبق معمول توی حالت هیرویک باید انجام بشه.  

[Lodi Dodi We Loves the Skadi] آموزش گرفتن اچیومنت Lodi Dodi We Loves the Skadi باس Skadi the Ruthless رو در Utgarde Pinnacle در حالت هیرویک و مدت 3 دقیقه  شکست بدید.  

[Zombiefest!] آموزش گرفتن اچیومنت !Zombiefest 100  Risen Zombie  را در 1 دقیقه در Culling of Stratholme در حالت هیرویک بکشید.

[Shatter Resistant] آموزش گرفتن اچیومنت Shatter Resistant Volkhan را در Halls of Lightning در حالت هیرویک شکست بدهید بدون اینکه به او اجازه بدید بیش از 4 Brittle Golems را خرد کند.  

[Timely Death] آموزش گرفتن اچیومنت Timely Death Loken را در Halls of Lightning در حالت هیرویک در دقیقه یا کمتر شکست بدید.  

[Snakes. Why’d It Have To Be Snakes?] آموزش گرفتن اچیومنت ?Snakes. Why’d It Have To Be Snakes Slad’ran را در Gundrak در حالت هیرویک شکست بدید بدون اینکه  مارهای (کوچیک ) که توی fight هست رو بزنید بکشید .  

مطالب زیر را هم ببینید